AKTY PRAWNE

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej świadczy pomoc na rzecz mieszkańców miasta i gminy w oparciu o następujące przepisy prawne:

 

1.    Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769)

2.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 1058)

3.   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 roku,  poz. 712)

4.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 08 listopada 2010 roku w sprawie kontraktu socjalnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 218 poz. 1439)

5.    Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (t. j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 682)

6.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 26 września 2012r.  roku w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. z 2012r. poz. 1081)

7.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012r.  roku w sprawie specjalizacji w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. z 2012r. poz. 486)

8.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. poz. 964)

9.    Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

10.    Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)

11.     Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowieniu wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 (M.P. z 2013r. poz. 1024)

12.      Uchwała Nr XLVIII/531/14 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiana „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020

13.    Uchwała Nr XLVIII/533/14 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiana „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020

14.    Uchwała Nr XLVIII/532/14 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu zasiłków celowych i okresowych, pomocy rzeczowej i dożywiania ze środków pomocy społecznej

15.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581)

16. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963)

17.     Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546)

18.    Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015, poz. 1390)

19.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Dz. U. Nr 28 poz. 146) 

20.    Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. Nr 209, poz. 1245) 

21.    Ustawa z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

22.  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065)

23.    Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

24.    Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575)

25.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń na asystenta rodziny ( Dz.U. z 2011 r. nr 272 poz. 1608)

26.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720)

27.    Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.)

28.    Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z póź. zm.)

29.    Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 487)

30.    Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016r. poz. 1255)

31.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. z 2012 r. poz. 305)

32.    Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy nie stanowiących lokali socjalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1277 z późn. zm.)

33.    Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650)

34.    Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832)

35.    Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851)

36.    Uchwała Nr XVI/183/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej  z dnia 16 grudnia 2011 roku  w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Kolbuszowa

37.    Uchwała Nr XXXV/434/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej  z dnia 31 stycznia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Kolbuszowa

38.    Uchwała Nr XXXV/432/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej  z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Kolbuszowa.

39.    Uchwała Nr XLIV/541/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej  z dnia 22 września 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

40.    Uchwała Nr XLVII/571/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

41.    Uchwała Nr XLVII/570/17 z dnia 30 listopada 2017 r. Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior + ”.

42.    Uchwała Nr XLVII/572/17 z dnia 30 listopada 2017 r. Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +”

43.    Uchwała Nr XLVII/573/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/199/04 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat.

44.    Załącznik  Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/573/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 listopada 2017 r.

45.    Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2447) .

 

 

 

 

 

 

 

 

oraz Statut Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, uchwały w sprawie sposobu sprawowania pogrzebu, uchwały w sprawie określania zasad zwrotu zasiłków celowych i okresowych, pomocy rzeczowej i dożywiania ze środków pomocy społecznej, uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat.

 

 

 

 

 


 

Program Rodzina 500 +


Infolinia 500+
800 100 990


 

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet


 

  

 

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.