Prace społecznie użyteczne
 

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, którzy mają ustalony II profil pomocy na skutek skierowania przez starostę.

Kto jest organizatorem prac społecznie użytecznych?

Organizatorem prac społecznie użytecznych jest gmina, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej (np.: w urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej, szkole, zakładzie komunalnym).

Kogo urząd może skierować do wykonywania prac społecznie użytecznych?

Do prac społecznie użytecznych mogą zostać skierowani bezrobotni bez prawa do zasiłku, korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej, jak również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1265), zwane dalej „osobami uprawnionymi”.

 Bezrobotny skierowany do wykonywania prac społecznie użytecznych:

1.    zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac;

2.    wykonuje prace społecznie użyteczne w wymiarze maksymalnie do 10 godzin tygodniowo;

3.    otrzymuje świadczenie pieniężne w wysokości ustalonej przez gminę, którego minimalna wysokość jest określona w art. 73a ust. 3 i 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynosi aktualnie 8,30 zł za godzinę – świadczenie to podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 ww. ustawy. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia  z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

4.    objęty jest ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej);

5.    powinien mieć zagwarantowane bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a w przypadku kobiet powinny być przestrzegane przepisy prawa pracy dotyczące wykonywania przez kobiety prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia;

6.    otrzymuje świadczenie pieniężne jedynie za faktyczne godziny wykonywania przydzielonych prac (świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy społecznie użytecznej, co dotyczy również nieobecności udokumentowanej).

Bezrobotny w okresie odbywania prac społecznie użytecznych obowiązany jest do:

1.    wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu, czasie i w sposób wskazany przez Gminę lub podmiot, w którym te prace są organizowane;

2.    przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku, dyscypliny i zasad bezpieczeństwa.

Bezrobotny pozbawiany jest statusu osoby bezrobotnej, jeżeli:

·         odmówi przyjęcia skierowania na prace społecznie użyteczne;

·         nie zgłosi się do wykonywania prac społecznie użytecznych;

·         nie podejmie tych prac;

·         z własnej winy przerwał wykonywanie prac społecznie użytecznych.

Na podstawie art. 33 ust. 4 pkt. 3 i 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) osoba bezrobotna jest pozbawiona statusu bezrobotnego przez Starostę (Powiatowy Urząd Pracy) na okres 120 dni (w przypadku pierwszej odmowy), 180 dni (w przypadku drugiej odmowy), 270 dni (w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy).

Pozbawienie statusu wyklucza możliwość skierowania bezrobotnego do wykonywania prac społecznie użytecznych w trakcie trwania karencji.

Pomoc w domu w formie prac społecznie użytecznych wykonywana jest na rzecz rodziców/opiekunów:

  1. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  2. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Pomoc w domu obejmuje prace o charakterze pomocniczym, z wyłączeniem prac związanych z bezpośrednią opieką nad osoba niepełnosprawną, w szczególności pielęgnacji tych osób, zabiegów higienicznych i podawania leków.

 

Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z póź. zm.)

2.  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482)

3.    Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2447) .Kontakt z osobą koordynującą prace społecznie użyteczne z ramienia
Miejskiego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej:

Ewelina Guźda

tel. 17 2271 133 wew. 116, fax. 17 2271 487
 

 

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet 

 

Gościmy

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.