REALIZOWANE PROJEKTY

 

„Gmina Kolbuszowa przyjazna rodzinie”

 

 

 

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 

Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną


„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”


Projekt Systemowy „Czas na aktywność w gminie Kolbuszowa 

Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną

 

Program ten współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej od 2011 roku.
 
W 2011 r. projekt realizowany był pod nazwą: „Powstawanie Środowiskowych Form Pomocy Dziecku i Rodzinie”. Całkowita wartość projektu wynosiła 44 000 zł, w tym 35 000 zł dofinansowania i 9 000 zł wkład własny.
Projekt zakładał realizację czterech form wsparcia:
 
- zatrudniono dwóch asystentów rodziny na umowę zlecenie, którzy pracowali z 10 rodzinami, najbardziej potrzebującymi wsparcia z Gminy Kolbuszowa. Łącznie objętych wsparciem zostało 55 osób (17 dorosłych i 38 dzieci);
 
- stworzono punkt poradnictwa specjalistycznego ( pedagog, psycholog, konsultant prawny);
 
- funkcjonowała grupa wsparcia dla tych rodzin;
 
- odbywały się cykliczne spotkania zespołu interdyscyplinarnego.
 
W 2012 r. projekt realizowany był pod nazwą: „Asystent Rodziny – edycja 2012”. Całkowita wartość projektu wynosiła 35 200 zł w całości dofinansowana  z MPiPS. Zostało zatrudnionych dwóch asystentów rodziny, którzy pracowali z 15 rodzinami, najbardziej potrzebującymi wsparcia. Łącznie objętych wsparciem zostało 79 osób (34 dorosłych i 45 dzieci);
 
W 2013 r. projekt realizowany był pod nazwą: „Asystent Rodziny – edycja 2013” i wysokość dofinansowana  z MPiPS wynosi 43 068 zł. Zostało zatrudnionych dwóch asystentów rodziny, którzy pracują z 15 rodzinami, najbardziej potrzebującymi wsparcia. Łącznie objęte wsparciem zostało 73 osoby (32 dorosłe i 41 dzieci);
 
W 2014 r. projekt realizowany był pod nazwą: „Asystent Rodziny – edycja 2014” i wysokość dofinansowana  z MPiPS wyniosła 53 905 zł, a wkład własny 7 978 zł. Zostało zatrudnionych dwóch asystentów rodziny, którzy pracowali z 13 rodzinami, najbardziej potrzebującymi wsparcia. Łącznie objętych wsparciem zostało 60 osób (21 dorosłych i 39 dzieci).
 

„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

 

Edycja 2014
 
Program ten współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej od sierpnia do grudnia 2014 roku.
 
             Projekt realizowany był pod nazwą: „Przemocy mówimy NIE”. Całkowita wartość projektu wyniosła 19 684 zł, w tym 15 000 zł dofinansowania i 4 684 zł wkład własny. Celem projektu było podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Projekt zakładał realizację działań takich jak:
- utworzenie punktu konsultacyjnego (psycholog);
- utworzenie i wspieranie funkcjonowania grupy wsparcia;
- zorganizowanie cyklu spotkań warsztatowych o przemocy w rodzinie i jej przeciwdziałaniu dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Kolbuszowa;
- opracowanie i kolportaż broszury o przemocy, zawierającej najistotniejsze informacje o zjawisku przemocy, jej przeciwdziałaniu i instytucjach z terenu Gminy Kolbuszowa działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
Edycja 2013
 
Program ten współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej od lipca do grudnia 2013 roku.
 
             Projekt realizowany był pod nazwą: „Nie dla przemocy w Gminie Kolbuszowa”. Całkowita wartość projektu wynosiła 29 784 zł, w tym 21 000 zł dofinansowania i 8 784 zł wkład własny. Celem projektu było podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Projekt zakładał realizację działań takich jak:
- sporządzenie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie i skali osób zagrożonych przemocą na terenie Gminy Kolbuszowa;
- utworzenie punktu konsultacyjnego (psycholog, terapeuta rodzinny);
- utworzenie i wspieranie funkcjonowania grupa wsparcia;
- zorganizowanie cyklu otwartych spotkań i pogadanek o przemocy w rodzinie i jej przeciwdziałaniu dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Kolbuszowa;
- opracowanie i kolportaż informatora o przemocy, zawierającego najistotniejsze informacje o zjawisku przemocy, jej przeciwdziałaniu i instytucjach z terenu Gminy Kolbuszowa działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 

 

Projekt Systemowy „Czas na aktywność w gminie Kolbuszowa”

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej w okresie od 01.03.2009 roku do 31.12.2014 r. realizował projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Kolbuszowa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, 
Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 
Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, poprzez udzielenie wsparcia w pokonaniu barier, takich jak: brak motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej, niskie lub zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe.
Podstawowym narzędziem realizacji projektu był kontrakt socjalny (tj. pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Kontrakt określał zasady współdziałania tych osób z ośrodkiem pomocy społecznej.). 
 
Ogółem  w okresie od 2009 – 2014 roku zawarto 149 kontraktów socjalnych. 
W ramach kontraktów socjalnych uczestnicy projektu mogli skorzystać z następujących form wsparcia:
 
trening kompetencji i umiejętności społecznych,
trening kompetencji rodzicielskich,
trening kompetencji podstawowych (spotkania szkoleniowo – doradcze).
poradnictwo indywidualne z psychologiem. 
grupowy trening pracy,
indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.
kurs obsługi programów komputerowych i urządzeń biurowych,
szkolenia zawodowe,
zajęcia w Centrum Integracji Społecznej,
staże zawodowe.
 Program Rodzina 500 +

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet


 

  

 

Gościmy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.