Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tak jak w roku poprzednim,  przyłączył się do akcji Szlachetna Paczka.

 

 

W okresie od 01.09.2016 r. do 30.11.2016 r. przez Stowarzyszenie Razem w Budach Głogowskich przy współpracy z Miejsko Gminnym Domem Kultury im. F. Kotuli w Głogowie Małopolskim oraz Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolbuszowej realizowany jest projekt „Co Ci da ta złość?! Sztuka przeciw przemocy”. Projekt dofinansowano ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Działania podejmowane podczas realizacji projektu polegały głównie na warsztatach twórczych i artystycznych, których wytworem były dzieła mówiące o przemocy 
m.in.: o przyczynach i skutkach zachowania agresywnego, umiejętnościach rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, umiejętnościach nawiązywania kontaktów. 
Zaangażowane do projektu dzieci i młodzież z Rzeszowa, Gminy Głogów Małopolski oraz Kolbuszowej miały możliwość zorganizowania kampanii społecznej przygotowanej pod okiem specjalistów mówiącej o przemocy w rodzinie. Środkami wyrazu kampanii były działania artystyczne takie jak:

  • Plastyka: m.in.: tworzenie komiksu mówiącego o przemocy;
  • Teatr: m.in.: zajęcia pantomimiczne, wcielanie się w role, elementy psychodramy, efektem będzie etiuda mówiąca o przemocy;
  • Film, fotografia: m.in.: stworzenie spotu filmowego o przemocy, sesja zdjęciowa do kampanii przeciw przemocy;
  • Muzyka: m.in.: elementy muzykoterapii, wyrażania siebie przez muzykę, grę na instrumentach, śpiew.

Uczestnicy zadania mieli także możliwość uczestniczenia w spotkaniu z psychoprofilaktykiem. Podczas tych spotkań zostali uwrażliwieni na bodźce i sygnały mówiące o stosowaniu przemocy oraz o ścieżkach postępowania w sytuacjach kryzysowych.

 

 

W dniu 2 września 2016 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej odbyło się spotkanie organizacyjne dot.Ogólnopolskiego Konkursu dla gmin pod nazwą GMINA WSPIERJĄCA RODZINĘ, które poprowadził Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba oraz Z-ca Burmistrza Marek Gil.

W związku z chęcią promowania podejmowanych działań na rzecz mieszkańców z terenu tut. Gminy w ramach działalności różnych instytucji oraz podejmowanych inicjatyw, Gmina Kolbuszowa przystąpiła do w/w konkursu, którego celem jest promowanie działań przyjaznych mieszkańcom, w tym na rzecz aktywizacji seniorów i ich integracji ze społecznością lokalną, integracji rodzin, promocji aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez organizację różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży.                                                                               

BEZPŁATNE  WARSZTATY

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, informuje iż w dniu 12 maja 2016 r. w godzinach 15:00 – 18:00 w Siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przy ul. Janka Bytnara 3,odbędą się bezpłatne warsztaty  dot. tematyki opieki nad osobą przewlekle chorą w domu.

Zapraszamy  wszystkich zainteresowanych.


Pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przyjmują wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.
 
Na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny Dz.U.2014 poz.1863) składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności: 
 
1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci; 
 
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa; 
 
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość; 
 
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce; 
 
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności; 
 
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; 
 
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 
 
8) W przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2 Ustawy o KDR, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa w ust. 4, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
9) Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 4 i 7 Ustawy o KDR, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
 
10) Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.
 
 

W związku z możliwością ubiegania się od dnia 1 stycznia 2018 r. o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej, opracowano załącznik ZKDR-04 - Informacja
o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.

Załącznik ten wnioskodawca wypełnia dla każdej osoby, dla której wnosi o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej (lub obu form Karty).
W załączniku tym podaje się numer telefonu komórkowego (musi to być telefon zarejestrowany w Polsce) oraz adres poczty elektronicznej. Na numer telefonu podany w tym załączniku wysłana zostanie wiadomość SMS z hasłem jednorazowym do aplikacji mKDR umożliwiającej korzystanie z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej, a na adres e-mail – numer Karty tego członka rodziny (który będzie jednocześnie loginem do aplikacji mKDR) oraz link do sklepu, z którego będzie można pobrać aplikację – Google Play dla urządzeń działających w systemie Android lub App Store dla urządzeń działających w systemie IOS.
Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej dla członka rodziny, który nie posiada telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, może podać numer telefonu i adres e-mail innego członka rodziny (np. rodzica).

Ponadto w załączniku ZKDR-04 można podać również, jakie osoby będą mogły wyświetlać Kartę Dużej Rodziny danego członka rodziny.
Na przykład dla dziecka można zaznaczyć, że ono, jako właściciel Karty, będzie mogło wizualizować ją na swoim urządzeniu, ale również wskazać rodziców, podając ich imiona, nazwiska i numery PESEL. Rodzic po zalogowaniu się do aplikacji będzie mógł wtedy wyświetlić oprócz swojej Karty, również Kartę tego dziecka. Rodzic będzie mógł wyświetlać Karty wszystkich członków rodziny (jeżeli w załącznikach ZKDR-04 wypełnianych dla członków rodziny, wskazano tego rodzica jako osobę uprawnioną do wyświetlania Kart tych osób). Dziecko nie będzie mogło wyświetlać Kart innych członków rodziny – jedynie swoją własną.

Jednocześnie, z uwagi na liczne pytania i wątpliwości związane z opłatami za Karty, uprzejmie informujemy:

- w przypadku wnioskowania o obie formy Karty jednocześnie (tradycyjną i elektroniczną) wnioskodawca nie ponosi żadnej opłaty- zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

- w przypadku, gdy wnioskodawca wnosi o przyznanie Karty i wybiera tylko jedną formę Karty- nie ponosi opłaty, ale musi liczyć się z tym, że jeżeli za jakiś czas będzie chciał również drugą formę tej Karty, będzie już musiał ponieść opłatę;

- jeżeli wnioskodawca wnosi o wydanie duplikatu Karty, ponosi tylko opłatę za duplikat, niezależnie czy chce go w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy w obu formach;

- jeżeli wnioskodawca wnosi o przyznanie Karty elektronicznej dla osoby, dla której wniosek o przyznanie Karty był złożony przed 1 stycznia 2018 r.- jest zwolniony z opłaty na mocy prawa (art. 37 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin) – jednak wniosek o elektroniczną formę Karty musi złożyć najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.;

- w pozostałych przypadkach „domawiania” drugiej formy Karty, zastosowanie ma art. 13 ust 1a ustawy o Karcie Dużej Rodziny- należy przy tym pamiętać, że opłata o której mowa w tym przepisie, dotyczy każdej Karty osobno, a nie całego wniosku łącznie.

            Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/.

 

Załączniki:

   Ustawa o Karcie Dużej Rodziny

   Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny

   ZKDR-01 - Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

   ZKDR-02 - Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym Rodzinnym Domu Dziecka

   ZKDR-03 - Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

   ZKDR-04 - Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzenich mobilnych

 

 

 

 

   Program Wspierania Rodzin Wielodzietnych

    Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin
                    Wielodzietnych

   Wykaz Instytucji i partnerów oferujących zniżki
            i ulgi dla rodzin wielodzietnych w Gminie Kolbuszowa

 

           Oferta Partnerów Karty Dużej Rodziny

 

 

ZOBACZ TAKŻE 

 

 

 


 

Program Rodzina 500 +


Infolinia 500+
800 100 990


 

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet


 

  

 

Gościmy

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.