Z A D A N I A    G M I N Y

 

Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin zamieszkałych na terenie miasta i gminy Kolbuszowa w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.         
 

  1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:        
     

1)      opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

   2)   sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;

   3)   udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

   4)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

   5)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

   6)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

   7)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

   8)   przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

   9)   opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

10)   praca socjalna;

11)   organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12)   prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;

13)   dożywianie dzieci;

14)   sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

15)   kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

16)  pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

17)   sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

18)   utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

19)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

20)   opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Do zadań własnych gminy należy:

   1)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

   2)   przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

   3)   prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

   4)   podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

   5)   współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

 

2. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:  

1)  organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

   2)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

   3)   prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

   4)   realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

   5)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;

   6)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

   7)   wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.


Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa powyżej, zapewnia budżet państwa.


Koszty obsługi zadania, o którym mowa w pkt 7, wynoszą 1,5 % otrzymanej dotacji celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.3.   Inne zadania gminy realizowane przez Ośrodek:

1) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych,
2) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
3) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
4) prowadzenie postępowań w sprawie zasiłków pielęgnacyjnych,
5) prowadzenie postępowań w sprawie specjalnych zasiłków opiekuńczych,
6) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach funduszu alimentacyjnego,
7) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

 

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet 

 

Gościmy

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.