Ogłoszenie o naborze
Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022

Zapraszamy osoby niepełnosprawne lub ich opiekunów z terenu  Gminy Kolbuszowa do skorzystania z Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Program jest kierowany do:

1 ) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz

2) osób niepełnosprawnych posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:

a) o stopniu znacznym lub
b) o stopniu umiarkowanym lub
c) traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Program umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy osobistego asystenta, w szczególności przy:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
  Osoba z niepełnosprawnością
  może dokonać samodzielnego wyboru osoby asystenta spełniającego poniższe kryteria:
 1. posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta
  lub
 2. posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
  lub
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej (do członków rodziny zalicza się rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu).

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022,  do której należy dołączyć w przypadku dzieci kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, a w przypadku osoby dorosłej  kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego oraz podane niżej załączniki:

Karty zgłoszenia z wymaganymi dokumentami  należy składać do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21a.

W sprawie Programu osoby zainteresowane lub ich opiekunowie mogą się kontaktować telefonicznie z pracownikami socjalnymi Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej tel. 17 2271 133 lub osobiście w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Obrońców Pokoju 21 a w Kolbuszowej.

Nabór będzie prowadzony aż do wyczerpania środków Programu.


 

1.     Załącznik 1 - Karta zgłoszenia do programu

2.    Załącznik 2 - Zakres czynności asystenta

3.    Załącznik 3 - Oświadczenie o wyborze asystenta

4.    Załącznik 4 - Klauzula informacyjna

5.    Załącznik 5 - Klauzula informacyjna RODO

6.    Załącznik 6 - Klauzula informacyjna w ramach programu AOON