Rek Senior Huta V 2024 Rek Senior Kolbuszowa V 2024 

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie,
mediacja oraz edukacja prawna w 2024 r. 

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji. Darmową pomoc uzyskasz w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie powiatu kolbuszowskiego.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Więcej informacji o punktach bezpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej :
http://bip.powiat.kolbuszowa.pl/bip_kolbuszowa/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=229&layout=1&page=0,

 

   

 


 

     

 


 

 

 


 

 

Ogłoszenie o naborze
Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2024


Gmina Kolbuszowa ogłasza nabór do Programu
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2024.


Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi świadczone w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówki pobytu całodobowego.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024,  do której należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego osoby, nad którą sprawowana jest opieka oraz podane niżej załączniki, tj.:

1). Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
2). Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
3). Klauzula informacyjna Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W/w dokumenty można złożyć:

  • osobiście w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 a;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej

Rekrutacja do Programu prowadzona jest w terminie od 11.03.2024 r. do 22.03.2024r., lub do czasu wyczerpania planowanej liczby miejsc w ramach Programu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, iż z uwagi na ograniczone środki przyznane na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2024, niższe niż wnioskowano  – każda Karta zgłoszenia uczestnika do Programu będzie rozpatrywana indywidualnie pod kątem samodzielności osoby z niepełnosprawnością, możliwości pomocy ze strony rodziny lub instytucji oraz konieczności zapewnienia wsparcia i osiągnięcia celu Programu.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 2271 133 w. 106.

 Do pobrania: 

  Regulamin rekrutacji i udziału w programie

  Załącznik Nr 1 - Karta Zgłoszenia do programu

  Załącznik Nr 2 - Karta Realizacji Usług

  Załącznik Nr 3 - Klauzula Informacyjna RODO  

  Załącznik Nr 4 - Klauzula Informacyjna Programu