„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”– edycja 2024

 

Gmina Kolbuszowa przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”– edycja 2024, który finansowany jest ze środków  Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest zwiększenie szans osób z niepełnoprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia, dążenie do poprawy ich funkcjonowania w środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania potrzeb oraz włączenia w życie społeczne.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

– wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;     
– wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca (np. dom, praca, placówki
   oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, terapeutyczne,
   urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe)

– załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych; 
– korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
– zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Uczestnikiem Programu może zostać osoba, która:        
1)
zamieszkuje na terenie Gminy Kolbuszowa;       

2) legitymuje się orzeczeniem o:

   - znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną albo
   - znacznym stopniu niepełnosprawności albo       
   - traktowanym na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
     zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.);
   - w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8,
     tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
     samodzielnej egzystencji oraz
  konieczności stałego współudziału    na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
     leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  - wymaga wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu  w życiu  społecznym.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 08.12.2023 r. do 22.12.2023 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21 a, w godzinach urzędowania Ośrodka tj. w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00, a od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, osobiście, za pośrednictwem operatorów pocztowych lub poczty elektronicznej.  

UWAGA: w przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem operatorów pocztowych – za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Ośrodka. Dokumenty muszą zostać opatrzone własnoręcznym podpisem Kandydata lub opiekuna prawnego.
Dokumenty przesłane w postaci elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym.

Karty zgłoszenia do Programu wraz z pozostałą dokumentacją rekrutacyjną będą rejestrowane według kolejności zgłoszeń.   

  
 Do pobrania: 

 

  Załącznik Nr 1 - Karta Zgłoszenia

  Załącznik Nr 2 - Karta Zakresu Czynności

  Załącznik Nr 3 - Oświadczenie 

  Załącznik Nr 4 - Klauzula RODO w ramach Programu 

  Załącznik Nr 5 - Klauzula RODO dla M-G OPS

  Załącznik Nr 6 - Regulamin Rekrutacji  

 


 


W dniu 27.11.2023 r. w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbyła się Konferencja
pn. „Interdyscyplinarne wsparcie dziecka w rodzinie uwikłanej w przemoc domową”.

 
Organizatorem wydarzenia był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przy współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Kolbuszowa. Konferencja była elementem projektu, który zajął I miejsce w Polsce nt. „Przemocy mówimy NIE w Gminie Kolbuszowa – edycja 2023”  Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2023. Jego pomysłodawcami i autorami był zespół pod przewodnictwem P. Renaty Chrząstek i P. Eweliny Guźda.

Przemoc wobec dziecka to temat, który dotyka szczególnie – bo cierpi bezbronna istota, która nie potrafi i nie może obronić się sama. Właściwa reakcja instytucji i służb mundurowych rzutuje na funkcjonowanie i rozwój dziecka w społeczeństwie. Celem konferencji było przede wszystkim zwrócenie uwagi na skuteczne prowadzenie interdyscyplinarnych działań zmierzających do kompleksowego wsparcia dzieci uwikłanych w przemoc domową.

Prowadzącym i moderatorem spotkania była Pani Renata Bomba Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Kolbuszowa.

Zaproszeni goście, reprezentujący instytucje i organizacje pozarządowe z powiatu kolbuszowskiego zostali powitani przez Burmistrza Kolbuszowej Pana Jana Zubę.

W ramach konferencji odbyły się cztery prelekcje dotyczące różnych aspektów wsparcia dziecka doświadczającego przemocy. Swoją wiedzą, przemyśleniami i doświadczeniem podzielili się prelegenci:

  • Pani Katarzyna Rogala Superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, która w swoim wykładzie mówiła o roli relacji dziecka z rodzicami, jak również przedstawiła znaczenie wsparcia opiekuna/pomagacza na poczucie bezpieczeństwa dziecka w codziennym życiu;
  • Pani Elżbieta Mikołajczyk wieloletni Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogiczej
    w Kolbuszowej, przedstawiła oceny ryzyka występowania przemocy wobec dzieci;
  • Pani Patrycja Drewnicka doświadczony certyfikowany specjalista w pracy klinicznej
    z osobami z problemem przemocy, specjalista terapii uzależnień, przybliżyła tematykę uzależnień oraz wpływu uzależnienia rodzica na życie i funkcjonowanie dzieci;
  • asp. Beata Chmielowiec specjalista ds. prewencji kryminalnej nieletnich i patologii Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej wyjaśniła procedury postępowania policji w ramach zapewnienia ochrony dziecku w rodzinie uwikłanej w przemoc domową.

W ostatniej części spotkania odbył się panel dyskusyjny, podczas którego można było uzyskać odpowiedzi na zadawane pytania oraz uczestniczyć w dyskusji. Panel dyskusyjny poprowadziła Pani Renata Bomba.

Konferencja została zakończona podsumowaniem omówionych tematów przez Z-cę Kierownika Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pana Krzysztofa Sudoł.

W imieniu organizatora Konferencji dziękujemy wszystkim prelegentom oraz uczestnikom Konferencji za aktywne uczestnictwo oraz nowe inspiracje w zakresie realizowanych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

 

 

 

unia logo


POMOC ŻYWNOŚCIOWA

 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) zgodnie z którym pomoc żywnościowa będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej będzie współpracował ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego ,,NIL” w Kolbuszowej wydając skierowania dla najbardziej potrzebujących osób i rodzin z terenu gminy Kolbuszowa dające możliwość nieodpłatnego odbioru produktów żywnościowych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027- Podprogram 2023.

Pomocą żywnościową w ramach podprogramu FEPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1823,60 zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej 1410 zł netto miesięcznie dla osoby w rodzinie.     

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz osobiście u pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej lub telefonicznie pod numerem  17 227 11 33.

Informacja o terminie wydawania skierowań dla najbardziej potrzebujących osób i rodzin z terenu gminy Kolbuszowa dająca możliwość nieodpłatnego odbioru produktów żywnościowych będzie podana w późniejszym terminie.

Bezpośredni link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 

 
__________________________________________________________________________________________