W dniu 27.11.2023 r. w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbyła się Konferencja
pn. „Interdyscyplinarne wsparcie dziecka w rodzinie uwikłanej w przemoc domową”.

 
Organizatorem wydarzenia był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przy współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Kolbuszowa. Konferencja była elementem projektu, który zajął I miejsce w Polsce nt. „Przemocy mówimy NIE w Gminie Kolbuszowa – edycja 2023”  Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2023. Jego pomysłodawcami i autorami był zespół pod przewodnictwem P. Renaty Chrząstek i P. Eweliny Guźda.

Przemoc wobec dziecka to temat, który dotyka szczególnie – bo cierpi bezbronna istota, która nie potrafi i nie może obronić się sama. Właściwa reakcja instytucji i służb mundurowych rzutuje na funkcjonowanie i rozwój dziecka w społeczeństwie. Celem konferencji było przede wszystkim zwrócenie uwagi na skuteczne prowadzenie interdyscyplinarnych działań zmierzających do kompleksowego wsparcia dzieci uwikłanych w przemoc domową.

Prowadzącym i moderatorem spotkania była Pani Renata Bomba Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Kolbuszowa.

Zaproszeni goście, reprezentujący instytucje i organizacje pozarządowe z powiatu kolbuszowskiego zostali powitani przez Burmistrza Kolbuszowej Pana Jana Zubę.

W ramach konferencji odbyły się cztery prelekcje dotyczące różnych aspektów wsparcia dziecka doświadczającego przemocy. Swoją wiedzą, przemyśleniami i doświadczeniem podzielili się prelegenci:

  • Pani Katarzyna Rogala Superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, która w swoim wykładzie mówiła o roli relacji dziecka z rodzicami, jak również przedstawiła znaczenie wsparcia opiekuna/pomagacza na poczucie bezpieczeństwa dziecka w codziennym życiu;
  • Pani Elżbieta Mikołajczyk wieloletni Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogiczej
    w Kolbuszowej, przedstawiła oceny ryzyka występowania przemocy wobec dzieci;
  • Pani Patrycja Drewnicka doświadczony certyfikowany specjalista w pracy klinicznej
    z osobami z problemem przemocy, specjalista terapii uzależnień, przybliżyła tematykę uzależnień oraz wpływu uzależnienia rodzica na życie i funkcjonowanie dzieci;
  • asp. Beata Chmielowiec specjalista ds. prewencji kryminalnej nieletnich i patologii Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej wyjaśniła procedury postępowania policji w ramach zapewnienia ochrony dziecku w rodzinie uwikłanej w przemoc domową.

W ostatniej części spotkania odbył się panel dyskusyjny, podczas którego można było uzyskać odpowiedzi na zadawane pytania oraz uczestniczyć w dyskusji. Panel dyskusyjny poprowadziła Pani Renata Bomba.

Konferencja została zakończona podsumowaniem omówionych tematów przez Z-cę Kierownika Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pana Krzysztofa Sudoł.

W imieniu organizatora Konferencji dziękujemy wszystkim prelegentom oraz uczestnikom Konferencji za aktywne uczestnictwo oraz nowe inspiracje w zakresie realizowanych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

 

 

 

unia logo


POMOC ŻYWNOŚCIOWA

 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) zgodnie z którym pomoc żywnościowa będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej będzie współpracował ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego ,,NIL” w Kolbuszowej wydając skierowania dla najbardziej potrzebujących osób i rodzin z terenu gminy Kolbuszowa dające możliwość nieodpłatnego odbioru produktów żywnościowych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027- Podprogram 2023.

Pomocą żywnościową w ramach podprogramu FEPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1823,60 zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej 1410 zł netto miesięcznie dla osoby w rodzinie.     

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz osobiście u pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej lub telefonicznie pod numerem  17 227 11 33.

Informacja o terminie wydawania skierowań dla najbardziej potrzebujących osób i rodzin z terenu gminy Kolbuszowa dająca możliwość nieodpłatnego odbioru produktów żywnościowych będzie podana w późniejszym terminie.

Bezpośredni link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 

 
__________________________________________________________________________________________

 

 

Rek Senior Huta

 

     Regulamin

     Załącznik Nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

     Załącznik Nr 2 - Oświadczenie - wizerunek

     Załącznik Nr 3 - Zaświadczenie lekarskie - wzór