„Przemocy mówimy NIE w Gminie Kolbuszowa”
- edycja 2023

 
Z inicjatywy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, trwa projekt socjalny pt. „Przemocy mówimy NIE w Gminie Kolbuszowa” - edycja 2023.

 
W ramach oferowanego bezpłatnego wsparcia  organizowane są:

     Spotkania z psychologiem - skierowane do osób doświadczających przemocy, członków ich rodzin oraz świadków. Spotkania będą odbywać się będą w Domu Wsparcia Rodziny przy Parafii Rzymsko – Katolickiej w Kolbuszowej, ul. Narutowicza 6 od marca do czerwca br., w wymiarze 2 godzin miesięcznie

Praca psychologa z osobami doświadczającymi przemocy ma na celu: edukację na temat zjawiska przemocy, rozpoznawanie i identyfikowanie typowych zachowań przemocowych, poznawanie przekonań uniemożliwiających wyjście z sytuacji bycia ofiarą przemocy, poszukiwanie możliwych sposobów reagowania w odpowiedzi na przemoc ze strony sprawcy przemocy.

     Spotkania grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy.
Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w Domu Wsparcia Rodziny przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kolbuszowej, ul. Narutowicza 6.

Podczas spotkań grupy wsparcia, uczestnicy otrzymają profesjonalną pomoc i wsparcie, będą mogli wymienić się doświadczeniami, poznać osoby z podobnymi problemami oraz poszukać wspólnie rozwiązań sytuacji trudnych.

     Spotkania warsztatowo – informacyjne dla rodziców zagrożonych i doświadczających przemocy w rodzinie. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu w Dziennym Domu Wsparcia Rodziny w Kolbuszowej, ul. Narutowicza 6 od kwietnia do czerwca br.

Warsztaty mają na celu   podniesienie świadomości społecznej rodzin na temat zjawiska przemocy w rodzinie, jej przeciwdziałaniu, jak również zwiększenie u uczestników spotkania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Osoby zainteresowane udziałem w proponowanych formach wsparcia proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21a,   
tel. 17 2271 133, wew. 165, 136.Nie 2023

 Interdyscyplinarne pomaganie w aspekcie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

W dniu 29.11.2022 r. w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej odbyła się konferencja pn. „Interdyscyplinarne pomaganie w aspekcie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
Organizatorami wydarzenia był Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kolbuszowa.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu socjalnego „Kampania Lokalna 2022 – NIE dla Przemocy", a jej celem było przede wszystkim zwrócenie uwagi na skuteczne prowadzenie interdyscyplinarnych działań zmierzających do przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie. Podkreślono również ważną rolę współpracy interdyscyplinarnej instytucji zobowiązanych do kompleksowego wsparcia dzieci uwikłanych w przemoc.

Uczestnicy Konferencji mieli okazję wysłuchać wykładu Pani Elżbieta Mikołajczyk – Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej, wieloletniego dyrektora Poradni Psychologiczno–Pedagogiczej w Kolbuszowej, na temat ,,Podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym”.

Swoje doświadczenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zadań instytucji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie o zasięgu gminnym i powiatowym  zaprezentowali przedstawiciele: prokuratury –P. Joanna Kwiatkowska – Brandys Prokurator Rejonowy, policji – asp. Beata Chmielowiec z Komendy Powiatowej Policji, służby kuratorskiej – kurator P. Robert Mokrzycki, oświaty – pedagog P. Iwona Pogoda, Centrum Psychiatrii, Specjalista Terapii Uzależnień – P. Patrycja Drewnicka, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Kierownik P. Katarzyna Chudzik, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej –Z-ca Kierownika P. Krzysztof Sudoł oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego – P. Renata Bomba.

Natomiast P. Simona Wójtowicz i Bożena Ulidowska zaprezentowały działania pomocowe Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kolbuszowej.

W konferencji wzięło udział około 90 osób przedstawicieli środowiska oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, prokuratury, sądownictwa, policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz służby zdrowia.

Duża frekwencja na konferencji dowodzi wagi problemu, jakim jest zjawisko przemocy
w rodzinie oraz świadczy o potrzebie organizowania podobnych wydarzeń w naszej gminie, czy powiecie.

  

 


 


Spotkanie informacyjno - edukacyjne w ramach projektu
"Kampania Lokalna 2022 – NIE dla Przemocy”

  

W dniu 27 września br. w Dziennym Domu Pobytu  Seniora w Kolbuszowej odbyło się spotkanie informacyjno -  edukacyjne.

Spotkanie poświęcone było problematyce przemocy w rodzinie z uwzględnieniem przypadków, gdzie osobami doznającymi przemocy są osoby starsze.

Podczas prelekcji ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowanym specjalistą ds. uzależnień Panią Patrycją Drewnicką seniorzy poznali formy, cykle, rodzaje przemocy oraz możliwe konsekwencje prawne i psychologiczne doświadczania przemocy w rodzinie.

Natomiast Pani aspirant Beata Chmielowiec funkcjonariusz  Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej zapoznała seniorów z niezbędnymi działaniami po zdiagnozowaniu problemu przemocy w rodzinie – w tym procedury „Niebieska Karta”. Szczególną uwagę Pani aspirant zwróciła na rodzaj przemocy związany z zaniedbywaniem i niezaspokajaniem potrzeb życiowych osób starszych, które z uwagi na swój wiek, schorzenia czy niepełnosprawność, powinny znajdować się pod właściwą opieką bliskich.

Ponadto prowadzące spotkanie starały się uwrażliwić słuchaczy na konieczność reagowania i zgłaszania instytucjom pomocowym przypadków stosowania przemocy.

Spotkanie informacyjno – edukacyjne z seniorami zostało przeprowadzone w ramach projektu socjalnego „Kampania Lokalna 2022 – NIE dla Przemocy” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

 

 


 
„Kampania lokalna 2022 – NIE dla Przemocy”.

 

Z inicjatywy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, przy współpracy przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Kolbuszowa oraz innych instytucji zaangażowanych w pomoc osobom doznającym przemocy domowej trwa lokalna kampania informacyjno – edukacyjna pt. „Kampania lokalna 2022 – NIE dla Przemocy”.

          W przypadku podejrzenia, że osoba doznaje przemocy w rodzinie, przedstawiciel jednej z instytucji: policji, ośrodka pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia lub gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wszczyna procedurę ,,Niebieskiej Karty” poprzez wypełnienie Karty.

        Działania w ramach wspomnianej procedury mają na celu przerwanie przemocy w rodzinie i udzielenie pomocy osobom uwikłanym w przemoc.

        Przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej we współpracy z przedstawicielami innych instytucji oraz członkami Zespołu Interdyscyplinarnego, corocznie podejmują działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym organizują spotkania informacyjno - edukacyjne dla przedstawicieli różnych grup społecznych, opracowują i wydają broszury i ulotki informacyjne, z których osoby zainteresowane mogą uzyskać wiedzę m.in. gdzie szukać pomocy, jak reagować na przemoc, które służby można/należy poinformować o tym fakcie.

      Pomimo różnych działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w dalszym ciągu istnieje potrzeba podnoszenia świadomości mieszkańców w tym zakresie. Realizowana aktualnie Kampania lokalna ma na celu uwrażliwienie społeczności lokalnej, mieszkańców gminy Kolbuszowa na sytuację występowania przemocy w rodzinie.

W ramach oferowanego bezpłatnego wsparcia  organizowane są:

      Spotkania z psychologiem - skierowane do osób doświadczających przemocy, członków ich rodzin oraz świadków. Spotkania będą odbywać się będą w Domu Wsparcia Rodziny przy Parafii Rzymsko – Katolickiej w Kolbuszowej, ul. Narutowicza 6 od września do grudnia br., w wymiarze 4 godzin miesięcznie

Praca psychologa z osobami doświadczającymi przemocy ma na celu: edukację na temat zjawiska przemocy, rozpoznawanie i identyfikowanie typowych zachowań przemocowych, poznawanie przekonań uniemożliwiających wyjście z sytuacji bycia ofiarą przemocy, poszukiwanie możliwych sposobów reagowania w odpowiedzi na przemoc ze strony sprawcy.

       Spotkania z terapeutą – bezpłatna specjalistyczna pomoc terapeuty ds. uzależnień dla osób, doświadczających przemocy, członków ich rodzin oraz świadków.
Spotkania będą odbywać się dwa razy w miesiącu w Domu Wsparcia Rodziny przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kolbuszowej, ul. Narutowicza 6.

     Spotkania grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy.
Spotkania będą odbywać dwa razy w miesiącu w Domu Wsparcia Rodziny przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kolbuszowej, ul. Narutowicza 6.

Podczas spotkań grupy wsparcia, uczestnicy otrzymają profesjonalną pomoc i wsparcie, będą mogli wymienić się doświadczeniami, poznać osoby z podobnymi problemami oraz poszukać wspólnie rozwiązań sytuacji trudnych.

      Spotkania edukacyjne dla Seniorów na temat przemocy domowej oraz form oferowanej pomocy przez instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy. Podczas spotkania seniorzy zachęcani będą do szukania wsparcia w instytucjach pomocowych.

      Szkolenie dla służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie pn. „Analiza możliwości działania zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych w niejednoznacznych sytuacjach, takich jak: współwystępowanie przemocy i uzależnienia od alkoholu”, mające założenie poszerzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy interdyscyplinarnej oraz podejmowanie skuteczniejszych interwencji i działań na rzecz przeciwdziałania i niwelowania skutków przemocy w tych rodzinach.

      Konferencja dla osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w gminie Kolbuszowa, pn. „Interdyscyplinarne pomaganie w aspekcie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Celem konferencji jest zwiększenie skuteczności współpracy instytucji i organizacji w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec osób/rodzin uwikłanych w przemoc w rodzinie, wypracowanie metod i działań związanych ze zmniejszeniem występowania zjawiska przemocy w rodzinie, oraz wymiana doświadczeń mających wpływ na efektywniejszą i szybszą współpracę na rzecz wsparcia rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą.

Osoby zainteresowane udziałem w proponowanych/ oferowanych formach wsparcia proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21a,
tel. 17 2271 133, wew.
165, 136.