Ogłoszenie o naborze
Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2024


Gmina Kolbuszowa ogłasza nabór do Programu
„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2024.


Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi świadczone w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówki pobytu całodobowego.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024,  do której należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego osoby, nad którą sprawowana jest opieka oraz podane niżej załączniki, tj.:

1). Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
2). Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
3). Klauzula informacyjna Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W/w dokumenty można złożyć:

  • osobiście w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 a;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej

Rekrutacja do Programu prowadzona jest w terminie od 11.03.2024 r. do 22.03.2024r., lub do czasu wyczerpania planowanej liczby miejsc w ramach Programu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, iż z uwagi na ograniczone środki przyznane na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2024, niższe niż wnioskowano  – każda Karta zgłoszenia uczestnika do Programu będzie rozpatrywana indywidualnie pod kątem samodzielności osoby z niepełnosprawnością, możliwości pomocy ze strony rodziny lub instytucji oraz konieczności zapewnienia wsparcia i osiągnięcia celu Programu.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 2271 133 w. 106.

 Do pobrania: 

  Regulamin rekrutacji i udziału w programie

  Załącznik Nr 1 - Karta Zgłoszenia do programu

  Załącznik Nr 2 - Karta Realizacji Usług

  Załącznik Nr 3 - Klauzula Informacyjna RODO  

  Załącznik Nr 4 - Klauzula Informacyjna Programu

 


 

 Rek Senior Huta III 2024 Rek Senior Kolbuszowa III 2024 

unia logo


POMOC ŻYWNOŚCIOWA

 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego ,,NIL”  w Kolbuszowej wydając skierowania dla najbardziej potrzebujących osób i rodzin z terenu gminy Kolbuszowa dające możliwość nieodpłatnego odbioru produktów żywnościowych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023

Pomocą żywnościową w ramach podprogramu FEPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 2056,40 zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej i 1590 zł netto miesięcznie dla osoby w rodzinie.     

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz osobiście u pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej lub telefonicznie pod numerem  17 227 11 33.