Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przystąpił do realizacji Programu
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

 
Program ma na celu Wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich oraz wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:


MODUŁ I
Wsparcie gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formule usług sąsiedzkich.

MODUŁ II
Wsparcie gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „ opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

 

 

 

DODATEK OSŁONOWY


Do dnia 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego.
Dodatek osłonowy jest jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym


Dodatek przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego z roku 2022 nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

• jednoosobowym – 2100 zł
• wieloosobowym – 1500 zł na osobę


     Wzór wniosku o dodatek osłonowy

Druki wniosku są także dostępne 
w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. ks. Ruczki 3
(budynek dworca PKP).

 Druki wniosków będzie można pobrać i składać do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przy ulicy ks. Ruczki 3 (w budynku dworca PKP), przesyłką pocztową lub przez platformę teleinformatyczną ePUAP.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.


Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:
228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Podwyższony dodatek osłonowy przysługuje osobom opalającym domy węglem i wynosi:
286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przyjumje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 
     Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym

     Rozporządzenie


 

 


 

 


„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”– edycja 2024

 

Gmina Kolbuszowa przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”– edycja 2024, który finansowany jest ze środków  Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest zwiększenie szans osób z niepełnoprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia, dążenie do poprawy ich funkcjonowania w środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania potrzeb oraz włączenia w życie społeczne.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

– wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;     
– wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca (np. dom, praca, placówki
   oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, terapeutyczne,
   urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe)

– załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych; 
– korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
– zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Uczestnikiem Programu może zostać osoba, która:        
1)
zamieszkuje na terenie Gminy Kolbuszowa;       

2) legitymuje się orzeczeniem o:

   - znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną albo
   - znacznym stopniu niepełnosprawności albo       
   - traktowanym na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
     zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.);
   - w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8,
     tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
     samodzielnej egzystencji oraz
  konieczności stałego współudziału    na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
     leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  - wymaga wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu  w życiu  społecznym.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 08.12.2023 r. do 22.12.2023 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21 a, w godzinach urzędowania Ośrodka tj. w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00, a od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, osobiście, za pośrednictwem operatorów pocztowych lub poczty elektronicznej.  

UWAGA: w przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem operatorów pocztowych – za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Ośrodka. Dokumenty muszą zostać opatrzone własnoręcznym podpisem Kandydata lub opiekuna prawnego.
Dokumenty przesłane w postaci elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym.

Karty zgłoszenia do Programu wraz z pozostałą dokumentacją rekrutacyjną będą rejestrowane według kolejności zgłoszeń.   

  
 Do pobrania: 

 

  Załącznik Nr 1 - Karta Zgłoszenia

  Załącznik Nr 2 - Karta Zakresu Czynności

  Załącznik Nr 3 - Oświadczenie 

  Załącznik Nr 4 - Klauzula RODO w ramach Programu 

  Załącznik Nr 5 - Klauzula RODO dla M-G OPS

  Załącznik Nr 6 - Regulamin Rekrutacji