DODATEK OSŁONOWY


Do dnia 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego.
Dodatek osłonowy jest jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym


Dodatek przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego z roku 2022 nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

• jednoosobowym – 2100 zł
• wieloosobowym – 1500 zł na osobę


     Wzór wniosku o dodatek osłonowy

Druki wniosku są także dostępne 
w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. ks. Ruczki 3
(budynek dworca PKP).

 Druki wniosków będzie można pobrać i składać do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przy ulicy ks. Ruczki 3 (w budynku dworca PKP), przesyłką pocztową lub przez platformę teleinformatyczną ePUAP.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.


Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:
228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Podwyższony dodatek osłonowy przysługuje osobom opalającym domy węglem i wynosi:
286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przyjumje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 
     Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym

     Rozporządzenie