Artykuły


Udzielenie schronienia

 

Ustalenie statusu osoby bezdomnej

Osoba bezdomna to według art. 6 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania. 

W świetle obowiązujących przepisów do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały (art. 101 ust. 2 ustawy z o pomocy społecznej). W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki, właściwą miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania tej osoby na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenie  w miejscu pobytu. (art. 101 ust. 3,7 w/w ustawy).

 

Schronienie dla osoby bezdomnej w formie:

  1. Schronisko:

Schronisko dla osób bezdomnych świadczy usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu

i zapewnia:

- możliwość całodobowego przebywania w schronisku, w tym miejsce do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20ºC

- możliwość spożycia posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju

- skorzystanie z prysznica, wymiany odzieży, umożliwienie prania i suszenia odzieży

- dezynfekcję i dezynsekcję odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany

- informacje o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu

- usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności.

 

  1. Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi:

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej, która wprowadziła nowy typ placówki: schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Nowa forma placówki umożliwia świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym częściowej pomocy (nie całodobowej) w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej. Dzięki zmianom przepisów w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie bezdomnej, która posiada decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, będzie można przyznać tymczasowe schronienie w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi na czas oczekiwania na umieszczenie w DPS, jednak nie dłużej niż na 4 miesiące.

 

  1. Noclegownia:

Noclegownia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach:

od 1 października do 31 marca od 1800 do 800

od 1 kwietnia do 30 września 2000 do 800

Noclegownia zapewnia:

- tymczasowe schronienie w postaci miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20oC

- możliwość spożycia posiłku i gorącego napoju

- możliwość skorzystania z prysznica oraz wymiany odzieży

- dezynfekcję i dezynsekcję odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany.

 

  1. Ogrzewalnia:

Ogrzewalnia świadczy usługi w okresie od 1 października do 30 kwietnia, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 1800 do 800 lub przez całą dobę – jeżeli na terenie gminy nie funkcjonuje noclegownia i zapewnia:

- możliwość ogrzania się w pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 18oC

- możliwość spożycia gorącego napoju

- możliwość wymiany odzieży

- dezynfekcję i dezynsekcję odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany.

 

Procedura kierowania osoby bezdomnej do schroniska dla bezdomnych

Każdorazowe umieszczenie w schronisku osoby bezdomnej, zagrożonej bezdomnością odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej przyznającej tymczasowe miejsce w schronisku dla bezdomnych, wydanej przez kierownika ośrodka pomocy społecznej.        

Wydanie decyzji jest poprzedzone złożeniem wniosku przez osobę bezdomną,   przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego (art.106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej)  oraz podpisaniem kontraktu socjalnego z osobą kierowaną do schroniska (art. 48a ust. 2 w/w ustawy). Kontrakt socjalny zawiera pracownik socjalny  zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej gminy ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały czyli ośrodka, który będzie wydawał decyzję. W przypadku, gdy osoba kierowana przebywa na terenie innej gminy,  wywiad środowiskowy przeprowadza ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby bezdomnej. Wywiad środowiskowy jest podstawą do sporządzenia kontraktu socjalnego, który podpisuje osoba bezdomna.

 

 

Odpłatność

Odpłatność za pobyt klienta w schronisku jest ustalana w wysokości 70% jego dochodu, natomiast pozostałą kwotę do pełnego kosztu odpłatności dopłaca ośrodek pomocy społecznej. W przypadku braku dochodu klienta (do czasu jego uzyskania) koszty opłaty za pobyt klienta w schronisku w całości ponosi ośrodek pomocy społecznej.

 

 

Kierowanie do noclegowni i ogrzewalni nie wymaga wydania decyzji administracyjnych.

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej (art. 48a ust. 5), w placówkach dla osób bezdomnych mogą przebywać „osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce”.

 

 

 

   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie programów MRPiPS

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.