INFORMACJA

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” informuje, że osoby skierowane przez tut. Ośrodek Pomocy Społecznej mogą odbierać paczki żywnościowe
w ramach Podprogramu 2016 w stowarzyszeniu przy ul. Jana Pawła II 8
od 26 października 2016 r., w dni robocze w godzinach 8: 00- 16:00

Szanowni Państwo

Mieszkańcy Gminy Kolbuszowa

Dotyczy: instalacji ogniw fotowoltaicznych  na domach prywatnych oraz instalacji pomp ciepła i wymiany kotłów węglowych w ramach Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

 

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza, że w dniach, od 20 października 2016 r. do 10 listopada  2016 r. będzie prowadzony w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w pokoju nr  2 w godz. od 800  do 14 30 nabór wniosków w ramach projektu pod nazwą „Rozwój odnawianych źródeł energii w gminie Kolbuszowa planowanego do realizacji przez Gminę Kolbuszowa w ramach działania 3.1. Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

 

Czytaj więcej: Nabór wniosków - ogniwa, pompy, kotły

KONKURS

„Gmina Kolbuszowa bardziej otwarta na potrzeby rodziny”
     

Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Kolbuszowa i jest jedną z części Konkursu „Gmina wspierająca rodzinę” do którego przystąpiła gmina Kolbuszowa

  1. ORGANIZATOR
  • Burmistrz Kolbuszowej za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej
  1. CELE  KONKURSU

wskazanie rozwiązań, które sprawiły/sprawią, że gmina Kolbuszowa jest/będzie bardziej otwarta na potrzeby rodzinyCzytaj więcej: Konkurs

INFORMACJA

dla osób posiadających gospodarstwo rolne i składających wnioski o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny w okresie zasiłkowym 2016/2017

 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r. 1.975 zł.

Miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 164,58 zł.


DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie

„BIZNESKLASA – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim”.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

rozpocznie się 30 września 2016 r.
i trwać będzie do 20 października 2016 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu w Kolbuszowej w siedzibie Stowarzyszenia „NIL” przy ul. Jana Pawła II 8

w godzinach 08:00-16:00

Więcej informacji dotyczących projektu uzyskają Państwo pod numerem telefonu 17 2270 258 oraz na stronie www.nil.kolbuszowa.pl

Czytaj więcej: 20-09-2016

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
 

Pomoc żywnościową w ramach POPŻ – Podprogram 2016 mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 951 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł netto dla osoby w rodzinie.

W ramach realizacji Podprogramu w 2016 r. oprócz wydawania żywności będą realizowane „działania towarzyszące” mające na celu włączenie społeczne takie jak: zajęcia aktywizacyjne, grupy wsparcia, warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne, programy edukacyjne, warsztaty edukacji ekonomicznej i inne, według potrzeb osób potrzebujących.

 

W gminie Kolbuszowa produkty żywnościowe będą wydawane przez dwie organizacje:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej (PKPS), przy ul. Janka Bytnara 3 w Kolbuszowej

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego NIL, przy ul. Jana Pawła II 8 w Kolbuszowej.

 

Produkty żywnościowe będą wydawane w okresie od września 2016 r. do czerwca 2017 r. 
Więcej informacji można uzyskać osobiście u pracowników socjalnych w M-GOPS Kolbuszowa lub telefonicznie pod numerem 17 2271 133.

 


 

Program Rodzina 500 +


Infolinia 500+
800 100 990


 

Skorzystaj z usług publicznych

Złóż wniosek przez internet


 

  

 

Gościmy

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.