ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 

Przemocą w rodzinie określane jest każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolności, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc w rodzinie jest rozumiana jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

            Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390). Wraz z wejściem w życie od dnia 1 sierpnia 2010 r. nowelizacji tej ustawy pojawiły się nowe obowiązki i wytyczne dla tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te mają odbywać się głównie w ramach interdyscyplinarnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy.

 

            Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań specjalistów i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

·   diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
·   podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
·   inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
·   rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
·   inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

     

Zespół Interdyscyplinarny oraz grupy robocze powoływane przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego realizują swoje cele m.in. poprzez opracowywanie i realizację indywidualnych planów pomocy w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie i inicjują  działania w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorują sytuację w tych rodzinach. Do zadań Zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kolbuszowa został powołany Zarządzeniem nr 183/11 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 03.06.2011 r.

 

Aktualny skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

1. P. Małgorzata Hariasz – przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej

2. P. Maria Kukuła – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej

3. P. Beata Chmielowiec – Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej

4. P. Magdalena Tomaszewska – przedstawiciel Zespołu Oświatowego w Kolbuszowej

5. P. Halina Kiwak – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej

6. P. Katarzyna Chudzik – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej

7. P. Anna Stącel – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Kolbuszowej

8. P. Renata Bomba –  przedstawiciel Parafialnego Zespołu Caritas w Kolbuszowej

 

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego:

P. Renata Bomba

Parafialny Zespół Caritas w Kolbuszowej


Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:

P. Katarzyna Chudzik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Kolbuszowa ul. 11-tego Listopada 10

Tel. 17 744 57 15


Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego:

P. Małgorzata Hariasz

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21a

Tel. 17 227 11 33

 

 

 
 

 

1.    Sprawozdanie z działalności w 2019 r. 
2.    Sprawozdanie z działalności w 2018 r. 
3.    Sprawozdanie z działalności w 2017 r.
4.    Sprawozdanie z działalności w 2016 r.
5.   Sprawozdanie z działalności w 2015 r. 
6.    Sprawozdanie z działalności w 2014 r.
7.    Sprawozdanie z działalności w 2013 r.
8.    Sprawozdanie z działalności w 2012 r.
9.    Sprawozdanie z działalności w 2011 r.