Na Twoim terenie funkcjonują instytucje udzielające NIEODPŁATNEJ pomocy
osobom uwikłanym w przemoc domową:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej – M-G OPS

ul. Obrońców Pokoju 21 a,
ul. Ruczki 3
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 2271 133
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Forma pomocy:

wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”;

pomoc w sprawach socjalnych i prawnych, w tym poradnictwo socjalne, rodzinne;

pomoc w udzieleniu schronienia osobom doznającym przemocy;

wsparcie finansowe i rzeczowe;

uruchomienie interwencji kryzysowej.

Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej - KKP

ul. Plac Wolności 1
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 2275 310

Forma pomocy:

Do zadań funkcjonariuszy policji należy:

-  zapewnienie doraźnej opieki osobom doznającym przemocy;

-  zatrzymanie osoby stosującej przemoc, jeśli stanowi on zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób;

-  przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie interwencji.

W czasie interwencji policji masz prawo do:                                

-  wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”;

-  uzyskania doraźnego bezpieczeństwa;

-  informacji gdzie możesz uzyskać pomoc;

-  w przypadku zagrożenia zdrowia i życia, izolowanie sprawcy poprzez areszt lub prawo nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania lub zakaz zbliżania się do mieszkania i Twojego bezpośredniego otoczenia;

-  podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy;

-  wszczęcia postępowania w sprawie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej - PCPR

ul. 11-go Listopada 10
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 744 57 17

Forma pomocy:

wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”;

pomoc w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym, w tym udzielenie konsultacji psychologicznych;

spotkania małżeńskie;

udział w grupie wsparcia dla osób doznających przemocy;

udzielenie poradnictwa rodzinnego;

krótkoterminowa terapia kryzysowa;

umieszczenie w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - GKRPA

ul. Obrońców Pokoju 21 a
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 2271 333 wew. 348

Forma pomocy:

wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”;

jeżeli przemocy w Twoim domu towarzyszy picie alkoholu, możesz zwrócić się do GKRPA z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem alkoholu przez osobę stosującą przemoc;

udzielenie informacji na temat możliwości uzyskania pomocy w środowisku lokalnym;

w  każdy  wtorek  w  godz.  1430  –  1630  w  siedzibie  Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej w pok. nr 1 - dyżurują członkowie GKRPA,  w razie potrzeby udzielają pomocy oraz wsparcia osobom potrzebującym (tj. osobom nadużywającym alkoholu i ich najbliższym).

Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej - PZOZ

  1. Lekarz pierwszego kontaktu
  2. Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – POZ
  3. Izba Przyjęć

ul. Grunwaldzka 4,
36-100 Kolbuszowa

CENTRALA TELEFONICZNA

· 17 2271 222

· 17 2271 322

· 17 7445 513

· 17 7445 515

Forma pomocy:

wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”;

możesz spytać o adresy specjalistycznych poradni lekarskich;

udzielanie pierwszej pomocy medycznej, chirurgicznej;

możesz poprosić o wystawienie zaświadczenia lekarskiego o doznanych obrażeniach.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kolbuszowej - PPP

ul. 11-go Listopada 10,
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 2271 156

Forma pomocy:

indywidualna pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sprawach dotyczących dzieci, młodzieży i ich rodzin;

cykliczne warsztaty edukacyjne dla rodziców;

interwencje kryzysowe i mediacje.

Placówki oświatowe w tym: szkolne i przedszkolne na terenie Gminy Kolbuszowa

Forma pomocy:

wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”;

rozmowa z wychowawcą, pedagogiem;

objęcie dziecka pomocą psychologiczną/pedagogiczną;

porady i konsultacje dla rodziców.

Prokuratura Rejonowa w Kolbuszowej

ul. Tyszkiewiczów 4,
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 2271 614

 Prokuratura jest organem państwowym do ścigania przestępstw, możesz tam złożyć:

zawiadomienie  o  przestępstwie  znęcania  się popełnionym  na  Twoją  szkodę  lub  na  szkodę  Twoich  bliskich;

poprosić o udzielenie podstawowej informacji prawnej;

złożyć wniosek o zastosowanie środków zapobiegawczych (nakazu eksmisji lub zakazu zbliżania się);

wniosek ws. obowiązku leczenia odwykowego.

Sąd Rejonowy w Kolbuszowej

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Tyszkiewiczów 4,
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 2277 200 wew. 240

Forma pomocy:

Możesz tam złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych Twoich dzieci.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ZI

ul. Obrońców Pokoju 21a,
36-100 Kolbuszowa
ul. Ruczki 3,
36-100 Kolbuszowa
Tel. 17 22 71 133

Forma pomocy:

wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”;

wnioski do Sądu, do Prokuratury.

Podkarpacki Ośrodek Wsparcia

ul. Leszczyńskiego 3
Rzeszów
tel. 605 289 682

Pomoc adresowana jest do osób i rodzin z województwa Podkarpackiego. Osoby przyjmowane są po umówieniu się osobistym lub telefonicznym.

Uzyskasz nieodpłatnie:

pomoc prawną;

pomoc psychologiczną;

uczestnictwo w grupach wsparcia;

udzielanie informacji o innych formach wsparcia i pomocy udzielanych przez instytucje, działające w systemie pomagania.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia

Infolinia bezpłatna – 0 801 12 00 02

www.niebieskalinia.info

Forma pomocy:

telefoniczna porada prawna, psychologiczna w zależności od indywidualnych potrzeb;

udzielanie informacji o miejscach pomocy w Twojej najbliższej okolicy;

udzielanie informacji świadkom przemocy;

podejmuje interwencje   poprzez   bezpośredni   kontakt z instytucjami działającymi w Twojej gminie.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stalowej Woli

ul. Ofiar Katynia 8a,
37-450 Stalowa Wola

tel. 530 100 610 lub 530 100 710

Godziny przyjęć: poniedziałek – 800-1500,  środa - 1400-1900,

1 )Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kolbuszowej

ul. Św. Brata Alberta 3 A, 36-100 Kolbuszowa; tel. 530 380 330

Godziny przyjęć: wtorek -800-1300, czwartek – 1400-1900,

2) Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tarnobrzegu

Aleja Niepodległości 9, 39-400 Tarnobrzeg; tel. 530-100-610, (koordynator) 530 100 330

Godziny przyjęć: poniedz., wtorek – 800 - 1500,  środa - 1400-2000, czwartek – 800 - 1500, sobota - 800-1300,

3) Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Mielcu

ul. M. Reja 1 39-300 Mielec; tel. 530 380 330

Godziny przyjęć: wtorek – 1400-1800, , czwartek 800-1300,

4) Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nisku

ul. Mickiewicza 4, 37-400 Nisko; tel. 530 100 710

Godziny przyjęć: poniedziałek - 1400-1900, środa – 800 - 1300

Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz ich najbliżsi, a także świadkowie przestępstw mogą w Ośrodku lub w Lokalnych Punktach skorzystać z nieodpłatnie z różnego rodzaju form pomocy.

Beneficjenci mogą skorzystać z pomocy w formie:

-  całodobowy dyżur telefoniczny – 530 310 340;

-  pomoc osoby pierwszego kontaktu w Okręgowym Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz w Lokalnych Punktach;

-  pomoc tłumacza w porozumiewaniu się z przedstawicielami organów administracji  publicznej, organów ścigania oraz w tłumaczeniu dokumentacji;

-  pomoc prawna, w tym alternatywne metody rozwiązywania konfliktów;

-  pomoc psychologiczna

-  pomoc psychoterapeutyczna i psychiatryczna

-  pomoc materialna, w tym:

   •  organizowanie i finansowanie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,

   •  organizowanie turnusów kolonijnych dla dzieci i młodzieży,

   •  pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,

   •  pokrywanie kosztów zakupów środków czystości i higieny osobistej,

     pokrywanie kosztów zakupu bielizny, odzieży, obuwia,

     pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych,

     pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub schronienia.

Pomoc dla świadków przestępstw i najbliższych

   •  wsparcie psychologiczne

   •  pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika w celu udzielania pomocy psychologicznej