Ogłoszenie o naborze
Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022

Zapraszamy opiekunów osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolbuszowa, do skorzystania z Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Program kierowany jest do:

członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy wymagają usługi opieki wytchnieniowej,  pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną
i sprawujących bezpośrednią, całodobową opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Opieka   wytchnieniowa   ma   za   zadanie   odciążenie  członków  rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych  poprzez  wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki Programowi opiekunowie dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek i regenerację , jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej będzie uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022,  do której należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne oraz podane niżej załączniki:

W/w dokumenty należy składać do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21a.

W sprawie Programu zainteresowane osoby mogą się kontaktować z pracownikami
socjalnymi Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej tel. 17 2271 133.

Nabór uczestników Programu będzie prowadzony do wyczerpania środków na realizację Programu.


 

1.     Załącznik 1 - Karta zgłoszenia

2.    Załącznik 2 - Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej (FIM)

3.    Załącznik 3 - Klauzula informacyjna

4.    Załącznik 4 - Klauzula informacyjna RODO

5.    Załącznik 5 - Klauzula informacyjna w ramach programu Opieka wytchnieniowa