Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 

Wszystkie indywidualne sprawy są załatwiane przez odpowiednie działy Ośrodka Pomocy Społecznej w kolejności ich wpływu do Ośrodka.

Każde nowe podanie/wniosek złożone w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej podlega, zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną, rejestracji w dzienniku podawczym i zostaje opatrzone datą wpływu do Ośrodka oraz numerem z dziennika. Generalną zasadą postepowania administracyjnego wynikającą z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego, jest to, że sprawy powinny być załatwione niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu podania/wniosku do organu.

Informacje o stanie zaawansowania załatwienia konkretnego/indywidualnego podania/wniosku udziela stronie pracownik prowadzący postępowanie.