WSPARCIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA

 


Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej realizuje zadania gminy w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która określiła, że rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, mogą otrzymać wsparcie od gminy poprzez pomoc asystenta rodziny.

Wsparcie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych polega w szczególności na:

- analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
- wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
- rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
- podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
- pomocy w integracji rodziny;
- przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
- dążeniu do reintegracji rodziny.

Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych jest prowadzona w szczególności w formie:

- konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
- terapii i mediacji;
- usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;
- pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
- organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych  „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.


 

Informacja dla osób, które chcą wspierać rodziny nieradzące sobie z obowiązkami opieki i wychowania dzieci.

Na podstawie art. 29 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

- opiece i wychowaniu dziecka,
- prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodzinę wspierającą ustanawia Burmistrz Kolbuszowej po uzyskaniu pozytywnej opinii Ośrodka Pomocy Społecznej, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.


 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej realizując zadania gminy  w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej zatrudnia 2 asystentów  rodziny:


P. Joanna Łazeba