REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w KolbuszowejRozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin organizacyjny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej zwany dalej Regulaminem określa szczegółowo organizację oraz tryb pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej zwanego dalej Ośrodkiem.
 2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Kolbuszowa, a terenem działalności teren całej gminy Kolbuszowa.
 3. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Kolbuszowa działającą na zasadach jednostki budżetowej.


Rozdział II

Struktura organizacyjna Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej

 

§ 2

 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który jest odpowiedzialny za jego działalność.
 2. Kierownik w szczególności:
  1) wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Ośrodka,
  2) wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza,
  3) wydaje zarządzenia wewnętrzne.

§ 3

 1. Kierownik działa przy pomocy Zastępcy Kierownika Ośrodka.
 2. Zastępca Kierownika w szczególności:

  1) wydaje decyzje administracyjne w zakresie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza na wniosek Kierownika Ośrodka,
  2) koordynuje i nadzoruje realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz programów z zakresu pomocy społecznej,
  3) sporządza sprawozdania, analizy i bilanse potrzeb w zakresie realizowanych zadań,
  4) koordynuje działalność, nadzór i organizowanie pracy stanowisk ds. pracy socjalnej.

 

§ 4

 1. W Ośrodku funkcjonuje stanowisko Głównego Księgowego, podległe bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.
 2. Główny Księgowy Ośrodka w szczególności:

  1) prowadzi sprawy z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej Ośrodka,
  2) bieżąco analizuje realizację planu finansowego Ośrodka,
  3) opracowuje zasady sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych w Ośrodku,
  4) kontroluje legalność dokumentów dotyczących wykonywania planu finansowego Ośrodka,
  5) opracowuje zbiorcze sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka i jego analizę.

 

§ 5

 1. W skład Ośrodka wchodzą następujące działy i komórki organizacyjne:

  1) Wieloosobowe stanowisko ds. pracy socjalnej
  2) Dział finansowo – księgowy
  3) Dział usług opiekuńczych
  4) Dział świadczeń rodzinnych
  5) Dział organizacyjno-administracyjno- gospodarczy
  6) Zespół ds. asysty rodzinnej
  7) Ośrodki wsparcia
 1. Kierownikowi Ośrodka podlegają bezpośrednio następujące działy i stanowiska pracy:

  1) Zastępca Kierownika
  2) Główny Księgowy
  3) Dział usług opiekuńczych
  4) Dział świadczeń rodzinnych
  5) Dział organizacyjno-administracyjno-gospodarczy
  6) Zespół ds. asysty rodzinnej
  7) Ośrodki wsparcia
 1. Zastępcy Kierownika podlega bezpośrednio Wieloosobowe stanowisko ds. pracy socjalnej.
 2. Głównemu Księgowemu podlega bezpośrednio Dział finansowo – księgowy.
 3. Struktura Organizacyjna Ośrodka określona jest w Załączniku do Regulaminu.

 

Rozdział III

 

 

Organizacja wewnętrzna komórek organizacyjnych Ośrodka oraz zakresy ich działania

§ 6

Wieloosobowe stanowisko ds. pracy socjalnej

Wieloosobowe stanowisko ds. pracy socjalnej

 1. Stanowisko podlega bezpośrednio Zastępcy Kierownika M-GOPS
 2. Do obowiązków stanowiska należy w szczególności:

  1) prowadzenie pracy socjalnej na terenie działania Ośrodka,
  2) rozpoznawanie i określanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej jednostek i rodzin,
  3) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się o  pomoc oraz gromadzenie odpowiedniej dokumentacji,
  4) wnioskowanie w sprawach świadczeń pomocy społecznej, a to:
      a) pomoc finansowa,       
      b) pomoc rzeczowa,
      c) pomoc usługowa,       
      d) pomoc instytucjonalna,
  5) podejmowanie działań na rzecz osób doświadczających przemocy, w tym uczestniczenie w działaniach w ramach procedury Niebieska Karta,
  6) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny,
  7) prowadzenie właściwej dokumentacji do wymienionych spraw,
  8) współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań pomocy społecznej,
  9) obsługa systemów informatycznych dotyczących pomocy społecznej.

 

§ 7

Dział finansowo – księgowy

 

 1. Pracą Działu kieruje Główny Księgowy Ośrodka.
 2. Do obowiązków Działu w szczególności należy:

  1) przygotowanie planu projektu budżetu Ośrodka,
  2) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Ośrodka,
  3) organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów,
  4) przestrzeganie zasad dyscypliny finansowej oraz celowości i oszczędności wydatków,
  5) sporządzanie dokumentów finansowych, dysponowanie z r-ku bankowego (przelewy, czeki).
 1. Prowadzenie całości dokumentacji związanej z wypłatą wynagrodzeń i zasiłków:

  1) sporządzanie list płac dla pracowników,
  2) naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich,
  3) sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS -u,
  4) naliczanie i przekazywanie składek miesięcznych ZUS od wynagrodzeń, zasiłków i  świadczeń rodzinnych,
  5) prowadzenie kart wynagrodzeń,
  6) obsługa systemów informatycznych w tym dotyczących spraw księgowych, płacowych i innych.
 1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą finansową Ośrodka w szczególności:

  1) przygotowywanie dokumentacji do wypłaty świadczeń (w tym czeki, listy wypłat),
  2) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

 

§ 8

Dział usług opiekuńczych

 

 1. Działem usług opiekuńczych kieruje Kierownik Działu.
 2. Do obowiązków Działu w szczególności należy:

  1) prowadzenie usług opiekuńczych dla osób samotnych wymagających tej formy pomocy jak również dla osób w rodzinie, którym rodzina nie może zapewnić usług, a w szczególności obejmują
  a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  b) opiekę higieniczną,
  c) pielęgnację zleconą przez lekarza,
  d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

  2) prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w szczególności obejmują:
  a) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania,
  b) pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia,
  c) rehabilitację fizyczną i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu,
  d) pomoc mieszkaniową,
  e) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.

 

§ 9

Dział organizacyjno-administracyjno-gospodarczy

 1. Działem organizacyjno-administracyjno-gospodarczym kieruje Kierownik Działu.
 2. Do obowiązków Działu w szczególności należy:
  1) prowadzenie spraw kadrowych,
  2) prowadzenie sekretariatu Ośrodka,
  3) prowadzenie całości dokumentacji z zakresu pomocy społecznej i dożywiania klientów Ośrodka, w tym:
     a) przygotowywanie decyzji administracyjnych,
     b) sporządzanie list wypłat zasiłków oraz przekazywanie ich do księgowości,
     c) sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy społecznej, dożywiania
     d) przekazywanie do księgowości informacji z niezbędnymi danymi świadczeniobiorców do objęcia ubezpieczeniem lub wyrejestrowaniem z ubezpieczeń,
  4) pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów,
  5) prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych,
  6) prowadzenie składnicy akt,
  7) zaopatrzenie materiałowo – techniczne Ośrodka,
  8) zapewnienie przewozu samochodem służbowym i utrzymanie w należytym stanie samochodu Ośrodka,
  9) obsługa systemów informatycznych,
  10) obsługa Karty Dużej Rodziny,
  11) przeprowadzanie zamówień publicznych,
  12) prowadzenie spraw związanych ze żłobkiem,
  13) utrzymanie ładu i porządku,
  14) prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy „Za życiem”,
  15) prowadzenie spraw związanych z pracami społecznie-użytecznymi,
  16) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kolbuszowa.

§ 10

Dział świadczeń rodzinnych

 

 1. Działem świadczeń rodzinnych kieruje Kierownik Działu.
 2. Do obowiązków Działu w szczególności należy:

  1) Prowadzenie całości dokumentacji klientów w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek  alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń Za życiem, a w szczególności:
  - przyjmowanie wniosków,
  - kompletowanie dokumentów oraz ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń Za życiem w oparciu o obowiązujące przepisy,
  - przygotowywanie i podejmowanie decyzji administracyjnych,
  - sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego świadczeń Za życiem,
  - przekazywanie do księgowości informacji z niezbędnymi danymi świadczeniobiorców do objęcia ubezpieczeniem lub wyrejestrowaniem z ubezpieczeń,
  - sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń Za życiem,
  - obsługa systemów informatycznych,
  - współpraca z sądem i komornikiem sądowym w zakresie wskazanym przepisami,
  - podejmowanie czynności wobec dłużników alimentacyjnych wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  - przygotowanie dokumentów do archiwizacji.

§ 11

Zespół ds. asysty rodzinnej

 1. Stanowisko podlega bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.
 2. Do obowiązków stanowiska należy w szczególności:

  - opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
  - opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
  - udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
  - udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
  - udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
  - wspieranie aktywności społecznej rodzin,
  - motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  - udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
  - motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
  - udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychospołecznych,
  - podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
  - prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
  - realizacja zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
  - prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
  - dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny kierownikowi ośrodka pomocy społecznej,
  - monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
  - współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
  - współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

§ 12

Ośrodki wsparcia

 

 1. Ośrodkami kierują Kierownicy ośrodków wsparcia.
 2. Do obowiązków ośrodków wsparcia należy:

  - realizacja podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy seniorom w   czynnościach dnia codziennego dostosowanych do ich potrzeb, w szczególności:

     - socjalnych
     - edukacyjnych
     - kulturalno-oświatowych
     - aktywności ruchowej lub kinezyterapii
     - sportowo-rekreacyjnych
     - aktywizujących społecznie
     - terapii zajęciowej.

Rozdział IV

Organizacja pracy w Ośrodku

 

§ 13

 1. Pracownicy wykonują zadania i obowiązki określone przez Kierownika w indywidualnych  zakresach czynności oraz wynikające z postanowień niniejszego regulaminu. Za prawidłowe ich  wykonywanie są odpowiedzialni przed Kierownikiem Ośrodka.
 2. Na podstawie niniejszego regulaminu Kierownik Ośrodka opracowuje zakresy czynności, obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia pracowników.
 3. Tygodniowy rozkład czasu pracy Ośrodka oraz godziny rozpoczynania i kończenia pracy w poszczególnych dniach tygodnia ustala Kierownik Ośrodka.

 

§ 14

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kolbuszowa.

§ 15

Kierownik Ośrodka przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski kierowane do Ośrodka.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego wydania.