REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kolbuszowej

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 § 1

 

 

Regulamin organizacyjny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej zwany dalej Regulaminem określa szczegółowo organizację oraz tryb pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej zwanego dalej Ośrodkiem.

Siedzibą Ośrodka jest miasto Kolbuszowa, a terenem działalności teren całej gminy Kolbuszowa.

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Kolbuszowa działającą na zasadach jednostki budżetowej.

  

 

Rozdział II

 

Struktura organizacyjna Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej

  

§ 2

 

 

Ośrodkiem kieruje Kierownik, który jest odpowiedzialny za jego działalność.

Kierownik w szczególności:

 - wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Ośrodka,

- wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji   publicznej, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza,

- wydaje zarządzenia wewnętrzne.

  

§ 3

 

 

Kierownik działa przy pomocy Zastępcy Kierownika Ośrodka.

Zastępca Kierownika w szczególności:

- wydaje decyzje administracyjne w zakresie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza na wniosek Kierownika Ośrodka,

- koordynuje i nadzoruje realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz programów z zakresu pomocy społecznej,

- sporządza sprawozdania, analizy i bilanse potrzeb w zakresie realizowanych zadań,

- koordynuje działalność, nadzór i organizowanie pracy stanowisk ds. pracy socjalnej.

W czasie nieobecności Kierownika – Zastępca Kierownika wykonuje wszystkie jego czynności    z wyjątkiem zatrudnienia, zwalniania i nagradzania pracowników.

  

§ 4

 

 

W Ośrodku funkcjonuje stanowisko Głównego Księgowego, podległe bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.

Główny Księgowy Ośrodka w szczególności:

- prowadzi sprawy z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej Ośrodka,

- bieżąco analizuje realizację planu finansowego Ośrodka,

- opracowuje zasady sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych w Ośrodku,

- kontroluje legalność dokumentów dotyczących wykonywania planu finansowego Ośrodka,

- opracowuje zbiorcze sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka i jego analizę.

  

§ 5

 

 

W skład Ośrodka wchodzą następujące działy i komórki organizacyjne:

- Wieloosobowe stanowisko ds. pracy socjalnej

- Dział finansowo – księgowy

- Dział usług opiekuńczych

- Dział świadczeń rodzinnych

- Dział organizacyjno-administracyjno- gospodarczy

- Zespół ds. asysty rodzinnej

- Dzienny Dom Senior+ z siedzibą w Hucie Przedborskiej

 

2. Kierownikowi Ośrodka podlegają bezpośrednio następujące działy i stanowiska pracy:

- Zastępca Kierownika

- Główny Księgowy

- Dział usług opiekuńczych

- Dział świadczeń rodzinnych

- Dział organizacyjno-administracyjno-gospodarczy

- Zespół ds. asysty rodzinnej

- Dzienny Dom Senior+ z siedzibą w Hucie Przedborskiej

 

3. Zastępcy Kierownika podlega bezpośrednio Wieloosobowe stanowisko ds. pracy socjalnej.

4. Głównemu Księgowemu podlega bezpośrednio Dział finansowo – księgowy.

5. Struktura Organizacyjna Ośrodka określona jest w Załączniku Nr 1 do Regulaminu.

 

 

 

Rozdział III

  

Organizacja wewnętrzna komórek organizacyjnych Ośrodka oraz zakresy ich działania

 

 

§ 6

 

 

Wieloosobowe stanowisko ds. pracy socjalnej

 

 

Stanowisko podlega bezpośrednio Zastępcy Kierownika M-GOPS

Do obowiązków stanowiska należy w szczególności:

- prowadzenie pracy socjalnej na terenie działania Ośrodka,

- rozpoznawanie i określanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej jednostek i rodzin,

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się  o  pomoc oraz gromadzenie odpowiedniej dokumentacji,

- wnioskowanie w sprawach świadczeń pomocy społecznej, a to:

a) pomoc finansowa,

b) pomoc rzeczowa,

c) pomoc usługowa,

d) pomoc instytucjonalna,

- podejmowanie działań na rzecz osób doświadczających przemocy, w tym uczestniczenie w działaniach w ramach procedury Niebieska Karta,

- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny,

- prowadzenie właściwej dokumentacji do wymienionych spraw,

- współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań pomocy społecznej,

- obsługa systemów informatycznych dotyczących pomocy społecznej.

  

 

§ 7

 

Dział finansowo – księgowy

 

  

Pracą Działu kieruje Główny Księgowy Ośrodka.

Do obowiązków Działu w szczególności należy:

- przygotowanie planu projektu budżetu Ośrodka,

- prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Ośrodka,

- organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów,

- przestrzeganie zasad dyscypliny finansowej oraz celowości i oszczędności wydatków,

- sporządzanie dokumentów finansowych, dysponowanie z r-ku bankowego (przelewy, czeki).

- Prowadzenie całości dokumentacji związanej z wypłatą wynagrodzeń i zasiłków:

- sporządzanie list płac dla pracowników,

- naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich,

- sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS -u,

- naliczanie i przekazywanie składek miesięcznych ZUS od wynagrodzeń, zasiłków i  świadczeń rodzinnych,

- prowadzenie kart wynagrodzeń,

- obsługa systemów informatycznych w tym dotyczących spraw księgowych, płacowych i innych.

Prowadzenie spraw związanych z obsługą finansową Ośrodka w szczególności:

- przygotowywanie dokumentacji do wypłaty świadczeń (w tym czeki, listy wypłat),

- prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

  

§ 8

 

Dział usług opiekuńczych

  

 

Działem usług opiekuńczych kieruje Kierownik Działu.

Do obowiązków Działu w szczególności należy:

- prowadzenie usług opiekuńczych dla osób samotnych wymagających tej formy pomocy jak również dla osób w rodzinie, którym rodzina nie może zapewnić usług, a w szczególności obejmują:

- pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

- opiekę higieniczną,

- pielęgnację zleconą przez lekarza,

- zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

- prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w szczególności obejmują:

• uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania,

• pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia,

• rehabilitację fizyczną i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu,

• pomoc mieszkaniową,

• zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.

 

  

§ 9

 

Dział organizacyjno-administracyjno-gospodarczy

 

 

Działem organizacyjno-administracyjno-gospodarczym kieruje Kierownik Działu.

Do obowiązków Działu w szczególności należy:

- prowadzenie spraw kadrowych,

- prowadzenie sekretariatu Ośrodka,

- prowadzenie całości dokumentacji z zakresu pomocy społecznej i dożywiania klientów Ośrodka, w tym:

- przygotowywanie decyzji administracyjnych,

- sporządzanie list wypłat zasiłków oraz przekazywanie ich do księgowości,

- sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy społecznej, dożywiania

- przekazywanie do księgowości informacji z niezbędnymi danymi świadczeniobiorców do objęcia ubezpieczeniem lub wyrejestrowaniem z ubezpieczeń,

- pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów,

- prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych,

- prowadzenie składnicy akt,

- zaopatrzenie materiałowo – techniczne Ośrodka,

- zapewnienie przewozu samochodem służbowym i utrzymanie w należytym stanie samochodu Ośrodka,

- obsługa systemów informatycznych,

- obsługa Karty Dużej Rodziny,

- przeprowadzanie zamówień publicznych,

- prowadzenie spraw związanych ze żłobkiem,

- utrzymanie ładu i porządku,

- prowadzenie spraw związanych z pracami społecznie-użytecznymi,

- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kolbuszowa."

 

 

§ 10

 

Dział świadczeń rodzinnych

 

  

Działem świadczeń rodzinnych kieruje Kierownik Działu.

Do obowiązków Działu w szczególności należy:

Prowadzenie całości dokumentacji klientów w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zaliczek  alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, świadczeń dobry start, świadczeń Za życiem,

a w szczególności:

- przyjmowanie wniosków,

- kompletowanie dokumentów oraz ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń dobry start, świadczeń Za życiem w oparciu o obowiązujące przepisy,

- przygotowywanie i podejmowanie decyzji administracyjnych,

- sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń dobry start, świadczeń Za życiem oraz  przekazywanie ich do księgowości,

- przekazywanie do księgowości informacji z niezbędnymi danymi świadczeniobiorców do objęcia ubezpieczeniem lub wyrejestrowaniem z ubezpieczeń,

- sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń dobry start, świadczeń Za życiem,

- obsługa systemów informatycznych,

- współpraca z sądem i komornikiem sądowym w zakresie wskazanym przepisami,

- podejmowanie czynności wobec dłużników alimentacyjnych wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- przygotowanie dokumentów do archiwizacji.

 

 

§ 11

 

Zespół ds. asysty rodzinnej

 

 Stanowisko podlega bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.

Do obowiązków stanowiska należy w szczególności:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym

 - opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej

 - udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych

 - udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych

 - udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi

 - wspieranie aktywności społecznej rodzin

 - motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 - udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej

 - motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych

 - udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych

 - podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin

 - prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci

 - realizacja zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"

 - prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną

  dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny kierownikowi ośrodka pomocy społecznej

 - monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną

 - sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach

 - współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny

 - współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

  

§ 12

 

 Dzienny Dom Senior+ z siedzibą w Hucie Przedborskiej

  

Domem kieruje Kierownik Dzienny Dom Senior +.

Do obowiązków Domu należy:

realizacja podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy seniorom w  czynnościach dnia codziennego dostosowanych do ich potrzeb, w szczególności:

 - socjalnych

- edukacyjnych

- kulturalno-oświatowych

- aktywności ruchowej lub kinezyterapii

- sportowo-rekreacyjnych

- aktywizujących społecznie

- terapii zajęciowej.

 

 

Rozdział IV

Organizacja pracy w Ośrodku

  

§ 13

 

 Pracownicy wykonują zadania i obowiązki określone przez Kierownika  w indywidualnych  zakresach czynności oraz wynikające z postanowień niniejszego regulaminu.

Za prawidłowe ich  wykonywanie są odpowiedzialni przed Kierownikiem Ośrodka.

Na podstawie niniejszego regulaminu Kierownik Ośrodka opracowuje zakresy czynności, obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia pracowników.

Tygodniowy rozkład czasu pracy Ośrodka oraz godziny rozpoczynania i kończenia pracy w poszczególnych dniach tygodnia ustala Kierownik Ośrodka.

  

§ 14

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kolbuszowa.

 

 

§ 15

 

Kierownik Ośrodka przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski kierowane do Ośrodka.

 

  

Rozdział V

 

Postanowienia końcowe

  

 

Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego wydania.