I N F O R M A C J A

 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, jakimi są ustalanie prawa i wypłata pomocy pieniężnej kombatantom, ofiarom represji, wdowom/wdowcom pozostałym po osobach uprawnionych, zgodnie z dyspozycją z art. 19b ust 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o pomoc opublikowane są na stronie internetowej: www.kombatanci.gov.pl

Informujemy, że osoby uprawnione na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych mogą ubiegać się o przyznanie przez Szefa Urzędu świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej.

Więcej informacji można uzyskać osobiście u pracowników socjalnych
w M-GOPS Kolbuszowa lub telefonicznie pod numerem 17 2271 133.