Informacja o Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej w tekście łatwym do czytania (ETR)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, pomaga osobom i rodzinom mieszkającym na terenie gminy Kolbuszowa, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Kierownikiem Ośrodka jest Małgorzata Hariasz.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej jest usytuowany w czterech budynkach, z których 2 administracyjne mieszczą się przy ulicy Obrońców Pokoju 21a oraz przy ulicy Ruczki 3, a dwa kolejne tak zwane ośrodki wsparcia w Hucie Przedborskiej 26 i w Kolbuszowej przy ulicy Narutowicza 8.

W Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21a możesz złożyć wniosek o:

 • zasiłek stały;
 • zasiłek okresowy;
 • zasiłek celowy;
 • zasiłek celowy specjalny;
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;
 • stypendium szkolne;
 • usługi opiekuńcze;
 • Kartę Dużej Rodziny;
 • wydanie zaświadczenia.

W Kolbuszowej przy ulicy Ruczki 3 mieści się Dział świadczeń rodzinnych.

W Dziale Świadczeń Rodzinnych możesz złożyć wniosek o:

 • świadczenia rodzinne;
 • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka;
 • specjalny zasiłek opiekuńczy;
 • zasiłek pielęgnacyjny;
 • świadczenie z funduszu alimentacyjnego;
 • świadczenie pielęgnacyjne;
 • wydanie zaświadczenia.

Aby skontaktować się z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolbuszowej możesz:

 • Napisać pismo i wysłać je na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej

Ulica Obrońców Pokoju 21a

36-100 Kolbuszowa

 • Napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Wysłać faks na numer 17 227 14 87
 • Zadzwonić osobiście lub przy pomocy innej osoby na numer telefonu: 17 227 11 33
 • Napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP na adres: /qdgfl4696w/SkrytkaESP

Możesz przyjść do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej od poniedziałku do piątku i osobiście załatwić sprawę z pracownikiem:

 • poniedziałek w godzinach 8:00– 16:00;
 • wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7:30 – 15:30.

W strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej działają dwa Ośrodki Dziennego Wsparcia dla osób starszych czyli dzienne domy seniora.

Jeden Ośrodek dziennego wsparcia czyli Dzienny Dom Senior+ znajduje się w Hucie Przedborskiej 26.
Kierownikiem jest Pani Leokadia Tomczyk. Placówka działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Więcej informacji możesz uzyskać dzwoniąc na numer telefonu: 17 747 90 96 lub pisząc na adres e-mail: seniorplus@mgops.kolbuszowa.pl

Drugi Ośrodek dziennego wsparcia czyli Dzienny Dom Pobytu Seniora znajduje się w Kolbuszowej przy ulicy Narutowicza 8.
Kierownikiem jest Pani Marzena Puzio.
Placówka działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Więcej informacji możesz uzyskać dzwoniąc na numer telefonu: 17 749 85 66 lub pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

 

 

 

 


PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2023

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

 Prosimy o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 17 2271 133 wewn. 106 w godzinach pracy MGOPS w Kolbuszowej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

 

 

gazowy dodatek

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem ziemnym mogą otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. oraz od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku, kiedy:

 • gospodarstwo domowe jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje źródła ogrzewania na paliwa gazowe, który zostały wpisany lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB,
 • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2 100 zł lub 1 500 zł na osobę, w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

W przypadku, kiedy wniosek składany jest:

 • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. - obowiązuje dochód z 2021 r,
 • od 1 sierpnia 2023 r.  do 31 lipca 2024 r. - obowiązuje dochód z 2022 r.
 • od 1 sierpnia 2024 r.   - obowiązuje dochód z 2023 r.

Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia pierwszego wniosku o refundację.

Refundacja podatku VAT nie będzie przysługiwać, w przypadku gdy:

 • paliwo gazowe służy jedynie do gotowania lub podgrzewania wody użytkowej,
 • kryterium dochodowe zostało przekroczone,
 • wnioskodawca nie jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, które dostarcza paliwa gazowe,
 • źródło ogrzewania zasilane paliwem gazowym nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB,
 • gospodarstwo domowe korzysta z miejskiej sieci ciepłowniczej lub kotła zasilanego LPG.

Co zrobić, żeby otrzymać tzw. dodatek gazowy?

 • złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania,
 • wnioskodawca to osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT,
 • przyznanie refundacji nie wymaga od organu wydania decyzji - informacja o rozstrzygnięciu sprawy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej , jeśli zostanie podany we wniosku, a jeśli nie zostanie wskazany, będzie możliwość osobistego odebrania tej informacji w urzędzie,
 • wysokość refundacji będzie odpowiadała tylko kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.

Sposoby złożenia wniosku:

 • na piśmie - osobiście w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych M-GOPS w Kolbuszowej, ul. Ruczki 3 (budynek dworca) – wyznaczeni pracownicy sprawdzą kompletność dokumentów, pomogą w razie problemów z uzupełnieniem wniosku oraz udzielą informacji,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wysyłka pisma ogólnego na skrzynkę ePUAP, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT (podpisanie pliku przy użyciu profilu zaufanego - , wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę. Podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/. Wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePUAP urzędu możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne;

Poprawnie złożony wniosek musi zawierać:

1) fakturę VAT dokumentującą dostarczenie paliw gazowych (UWAGA – musi to być faktura rozliczeniowa, ponieważ faktura prognozowana nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),

2) potwierdzenie opłacenia składanej faktury VAT.

 

Wnioski o refundację podatku VAT przyjmujemy:

 • do 30 września 2024 r. - w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • po 30 września 2024 r. - w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Jeśli wnioskodawca składa wniosek po 30 września 2024 r. to jedynie z fakturą, którą odbiorca otrzymał w ciągu ostatnich 30 dni.


Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe
należy składać oddzielnie za 2023  oraz za 2024 rok 

 Wniosek dotyczący refundacji z 2023 roku   Wniosek z załącznikami dot. refundacji z 2024 roku
   Załączniki do wniosku o refundację z 2023 roku:

 • załącznik nr 1, jeśli:

- składasz wniosek pierwszy raz, lub
- zmieniły się dane twojego gospodarstwa i jego członków,

 • załącznik nr 1A, jeśli osiągacie dochody inne niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypełnij odrębne oświadczenia dla siebie i każdego z członków gospodarstwa domowego
 • załącznik nr 1B, jeśli osiągacie dochody z gospodarstwa rolnego, wypełnij odrębne oświadczenia dla siebie i każdego z członków gospodarstwa domowego
 • załącznik nr 2, jeśli przekazana faktura obejmuje okres wykraczający poza 2023 rok,
 • załącznik nr 3, jeśli składasz wniosek po 29 lutego 2024 roku.

Jeżeli składasz swój wniosek po raz kolejny zaznacz to we wniosku, dołącz fakturę oraz dowód opłacenia – jeśli nie zmieniła się sytuacja Twojego gospodarstwa domowego nie musisz ponownie uzupełniać załączników.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz.2687 z póź. zm.)

 

  Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 


PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2023

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5
  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 Prosimy o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 17 2271 133 wewn. 106 w godzinach pracy MGOPS w Kolbuszowej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023