Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecnej w Kolbuszowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej www.mgops.kolbuszowa.pl

 

Data publikacji i aktualizacji

 

Data publikacji strony internetowej: 2014-06-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10.

Status pod względem zgoności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Wyłączenia z obowiązku zapewnienia dostępności:
- multimedia nadawane na żywo
- multimedia opublikowane przed dniem 2020.12.11
- mapy
- treści, które nie zostały przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Kolbuszowej wytworzone ,

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:
- Powiększenie czcionki klawisz Ctrl + (plus)
- Pomniejszenie czcionki klawisz Ctrl – (minus)
- Przełączanie między zakładkami klawisz Tab
- Przewijanie strony w górę klawisz PgUp
- Przewijanie strony w dół klawisz PgDn

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew Rębisz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 172271133. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej prowadzą 2 wejścia z parkingu.
  2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  3. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
  4. W budynku nie ma windy.
  5. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
  6. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
  7. Przed budynkiem na parkingu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej nie udostępnia aplikacji mobilnych