Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła:

 • można złożyć w formie papierowej w Dziale Świadczeń Rodzinnych M-GOPS przy ul. Ruczki 3, 36-100 Kolbuszowa (budynek dworca w Kolbuszowej)
 • można przesłać pocztą tradycyjną na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Obrońców Pokoju 21a lub ul . Ruczki 3). Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego
 • można wrzucić do skrzynki na korespondencję umieszczonej przy wejściu do Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Obrońców Pokoju 21a w godzinach pracy urzędu,
 • można przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /qdgfl4696w/SkrytkaESP. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można składać w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

WZÓR WNIOSKU WRAZ Z KLAUZULĄ RODO ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ.

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK?

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 • kocioł olejowy

jeżeli:

 • zostały wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo
 • po raz pierwszy zostały wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków po dniu 11 sierpnia 2022 r.

Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje jeden dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Jeżeli wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złoży więcej gospodarstw domowych mających ten sam adres miejsca zamieszkania, dodatek  jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

WYSOKOŚĆ DODATKU

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

 • 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (gaz ziemny nie podlega dofinansowaniu);
 • 2000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

 

     WNIOSEK - DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA