Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kolbuszowej realizuje projekt „Przemocy mówimy NIE
w Gminie Kolbuszowa - edycja 2021”
w okresie od lipca do grudnia 2021 r. 

 

 

INFORMACJA O PRZERWIE  W WYDAWANIU ZAŚWIADCZEŃ
DO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE

 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, od 1 sierpnia 2021 r. ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w roku 2020.

Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

 

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Stypendia i zasiłki szkolne 2021/2022

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 należy składać w tut. Ośrodku od 01 września 2021 r. do 15 września 2021 r., a w przypadku słuchaczy kolegium do 15 października 2021 r.