Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje,
że z dniem 29-04-2022 r. zakończona została rekrutacja
do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”  - edycja 2022

 

 


 

 

 

 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że przyjmuje wnioski o świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę na dzień.

Świadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nie dłużej niż 120 dni i jest wypłacana z dołu.

 Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Wysokość świadczenia może być podwyższona przez Wojewodę w przypadku:

  • zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  • gdy przedmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą Wojewody może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 120 dni.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki naboru ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025, edycja 2022 r.

Gmina Kolbuszowa pozyskała dotację w wysokości ponad 97 tys. zł  na dofinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Hucie Przedborskiej, dzięki czemu 25 seniorów będzie mieć zapewnione różnorodne zajęcia terapeutyczne, ruchowe, edukacyjne, a także aktywizację społeczną i opiekę wykwalifikowanej kadry.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej był odpowiedzialny za  przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania.

 

  


 

Ogłoszenie o naborze
Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022

Zapraszamy opiekunów osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kolbuszowa, do skorzystania z Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Program kierowany jest do:

członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy wymagają usługi opieki wytchnieniowej,  pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną
i sprawujących bezpośrednią, całodobową opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Opieka   wytchnieniowa   ma   za   zadanie   odciążenie  członków  rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych  poprzez  wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki Programowi opiekunowie dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek i regenerację , jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej będzie uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022,  do której należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne oraz podane niżej załączniki:

W/w dokumenty należy składać do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21a.