unia logo


POMOC ŻYWNOŚCIOWA

 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego ,,NIL”  w Kolbuszowej wydając skierowania dla najbardziej potrzebujących osób i rodzin z terenu gminy Kolbuszowa dające możliwość nieodpłatnego odbioru produktów żywnościowych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023

Pomocą żywnościową w ramach podprogramu FEPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 2056,40 zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej i 1590 zł netto miesięcznie dla osoby w rodzinie.     

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz osobiście u pracowników socjalnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej lub telefonicznie pod numerem  17 227 11 33.

 
 


 


Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przystąpił do realizacji Programu
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

 
Program ma na celu Wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich oraz wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:


MODUŁ I
Wsparcie gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formule usług sąsiedzkich.

MODUŁ II
Wsparcie gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „ opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024