Gmina Kolbuszowa/ Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przystąpił do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Ośrodek Pomocy będzie realizował Program od kwietnia 2021 r. do listopada 2021 r.  Na realizację zadania Gmina Kolbuszowa otrzymała środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 64 125 zł przy wkładzie własnym 500 zł.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych przez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne/kulturalne.

Program kierowany jest do:

a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej polegać będzie głownie na pomocy osobie niepełnosprawnej w:

a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

c) załatwianiu spraw urzędowych;

d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

f) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Korzystanie z usług asystentów osobistych będzie bezpłatne.

Osoba niepełnosprawna, chętna do skorzystania z Programu musi złożyć  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej „Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.