oslonowy

 


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje,
że prowadzi sprawy o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1)
- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,
- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

2)
- osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych na osobę.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 600 zł dla gospodarstwa składającego się z 2 do 3 osób;
  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wynosi rocznie:

  • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 750 zł dla gospodarstwa składającego się z 2 do 3 osób;
  • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wpisu do centralnej ewidencji emisyjności budynków można dokonać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r.   
W przypadku gdy osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.


Wniosek o dodatek osłonowy można pobrać poniżej.


Wnioski można składać na piśmie oraz w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione profilem zaufanym.

 

NUMER INFOLINI O DODATKU OSŁONOWYM

22 369 1444

 

     WNIOSEK - DODATEK OSŁONOWY

     Załącznik do wniosku  - dodatkowy skład rodziny

      Wskazówki jak wypełnić wniosek 

      USTAWA z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 


Pytania i odpowiedzi na stronie Ministerstwa