Gmina Kolbuszowa przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.  Całkowita wartość  dofinansowania to 1 239 150,00 zł.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami. Jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami przez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób z  niepełnosprawnościami w wydarzenia społeczne/kulturalne.

Program jest kierowany jest do:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym lub
 3. traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawność sprzężona rozumiana jako występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności),
 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 360 godzin dla:
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej polegać głównie będzie na pomocy osobie z niepełnosprawnościami m. im. w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca ( no. Placówki służby zdrowia, kościoły);
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta osobistego.

Procedura przystąpienia do Programu:

Osoba z niepełnosprawna lub jej opiekun, chętna do skorzystania z Programu musi złożyć  w Miejsko-Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Kolbuszowej „Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty   osoby   niepełnosprawnej”  wraz  z  kserokopią   orzeczenia  o   niepełnosprawności  oraz wymaganymi załącznikami podanymi poniżej:W  sprawie  Programu  osoby  zainteresowane  lub  ich  opiekunowie  mogą  się  kontaktować  
z pracownikami  socjalnymi Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej tel. 17 2271 133 lub osobiście w budynku Ośrodka Pomocy przy ul. Obrońców Pokoju 21 a w Kolbuszowej.