Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przystąpił do realizacji
Programu  „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

 

W związku z utrzymującym się stanem pandemii COVID-19 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 24 stycznia 2022 r. podpisała nowy program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Program ma na celu zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

MODUŁ I

Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie Gminy Kolbuszowa. W realizację Modułu I zaangażowani zostaną wolontariusze, w tym również działacze środowisk młodzieżowych i obywatelskich, przez codzienne świadczenie pomocy osobom potrzebującym wsparcia. Dzięki realizacji programu świadczone seniorom wsparcie oraz działania podejmowane w tym zakresie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej i wolontariuszy będą przebiegały sprawniej, a seniorzy uzyskają pomoc m.in. w czynnościach dnia codziennego.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach Modułu I programu:

Krok 1. Senior, decydując się na skorzystanie z pomocy przez wybór formy wsparcia określonej w programie, zgłasza się przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.
Krok 2. Osoba przyjmująca  głoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania seniora, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.
Krok 3. Pracownik Ośrodka Pomoc Społecznej ustala z seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby.
Krok 4. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, po odbytej wizycie, określi szczegółowy zakres i terminy świadczenia usługi wsparcia.

MODUŁ II

Celem Modułu II programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. „Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. „Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora – zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, jak również w sytuacji wystąpienia incydentów w miejscu zamieszkania.

W ramach Modułu II  zapewniony zostanie dostęp do „opieki na odległość” osobom starszym, przez zakup oraz pokrycie kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa” przez okres trwania programu.

Opaska bezpieczeństwa będzie wyposażona w co najmniej trzy z następujących funkcji:
· przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
· detektor upadku,
· czujnik zdjęcia opaski,
· lokalizator GPS,
· funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
· funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Opaska pod względem funkcjonalności oraz dopasowania dla osób w wieku 65 lat i więcej powinna być jak najprostsza w obsłudze, np. posiadać maksymalnie jeden przycisk. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej czy pielegniarkę środowiskową lub wezwać służby ratunkowe.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach Modułu II:
Krok 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej rozeznaje potrzeby seniorów w zakresie wyposażenia ich w tzw. „opaskę bezpieczeństwa”.
Krok 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, dokonuje zakupu tzw. „opaski bezpieczeństwa” wraz z obsługą systemu u wybranego realizatora usługi.
Krok 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej koordynuje i realizuje program na swoim terenie.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć w Programie „Korpusu Wsparcia Seniorów” na rok 2022 oraz Informatorze na stronie internetowej MRiPS.

https://www.gov.pl/web/rodzina/solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-wazna-pomoc-w-czasie-pandemii

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wspieraj-seniora---solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-w-pytaniach-i-odpowiedziach

 

 

   FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROGRAMU „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”

   Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych

   Regulamin realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

 

 

 
PLAKAT 2
PLAKAT 

 

 

GMINNE STRATEGIE, PROGRAMY
i SPRAWOZDANIA

 

 

     Gminny Program Wspierania Rodziny Gminy Kolbuszowa  
na lata 2024 - 2026

    Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
                  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 - 2027.

 

    Uchwała Nr LIII/507/22 Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 08-12-2022 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Miasta i Gminy Kolbuszowa
na lata 2023-2027.

 

     Gminny Program Wspierania Rodziny Gminy Kolbuszowa  
na lata 2021 - 2023.


    Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
                  i Gminy Kolbuszowa na lata 2019 - 2026.

 

    Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
                  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2022.


    Program  i Uchwały dot. Wspierania Rodzin Wielodzietnych.


 
  Sprawozdanie z realizacji Programu  Wspierania Rodzin Wielodzietnych za rok 2021

  Sprawozdanie z realizacji Programu  Wspierania Rodzin Wielodzietnych za rok 2020


 

     Uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z
  dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia
          programu osłonowego w zakresie dożywiania

         "Pomoc gminy w zakresie dożywiania"
na lata 2019-2023

 

 


 

 SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE  W MIEŚCIE I GMINIE KOLBUSZOWA

 

  Sprawozdanie z działalności w 2020 r.

  Sprawozdanie z działalności w 2019 r.

  Sprawozdanie z działalności w 2018 r.

  Sprawozdanie z działalności w 2017 r.

   Sprawozdanie z działalności w 2016 r.

 

 
            Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania
        Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa
           na lata 2019 - 2026  za  2021 rok

 

   Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa
na lata 2019 - 2026  za  2020 rok

 

    Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa
na lata 2013 - 2020  za  2019 rok

    Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa
na lata 2013 - 2020  za  2018 rok

 

    Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa
na lata 2013 - 2020  za  2017 rok

    Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa
na lata 2013 - 2020 za 2016 rok.


 


 

   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Wspierania Rodziny Gminy Kolbuszowa
 na lata 2021 - 2023 za 2021 rok. 


   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Wspierania Rodziny Gminy Kolbuszowa
 na lata 2018 - 2020 za 2020 rok. 

   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu

Wspierania Rodziny Gminy Kolbuszowa
 na lata 2018 - 2020 za 2019 rok. 

   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny Gminy Kolbuszowa
na lata 2018 - 2020 za 2018 rok. 

   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
 Wspierania Rodziny Gminy Kolbuszowa
na lata 2015 - 2017 za 2017 rok.
 

   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu
Wspierania Rodziny Gminy Kolbuszowa
na lata 2015 - 2017 za 2016 rok.

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

1. PROGRAM OSŁONOWY „WSPIERANIE JEDNOSTEK  SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”

 

           

 

2. PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025

 

3.  PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2015-2020