Gmina Kolbuszowa/ Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przystąpił do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Ośrodek Pomocy będzie realizował Program od kwietnia 2021 r. do listopada 2021 r.  Na realizację zadania Gmina Kolbuszowa otrzymała środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 64 125 zł przy wkładzie własnym 500 zł.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych przez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne/kulturalne.

Program kierowany jest do:

a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej polegać będzie głownie na pomocy osobie niepełnosprawnej w:

a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

c) załatwianiu spraw urzędowych;

d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

f) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Korzystanie z usług asystentów osobistych będzie bezpłatne.

Osoba niepełnosprawna, chętna do skorzystania z Programu musi złożyć  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej „Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

 

 

I N F O R M A C J A

 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, jakimi są ustalanie prawa i wypłata pomocy pieniężnej kombatantom, ofiarom represji, wdowom/wdowcom pozostałym po osobach uprawnionych, zgodnie z dyspozycją z art. 19b ust 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o pomoc opublikowane są na stronie internetowej: www.kombatanci.gov.pl

Informujemy, że osoby uprawnione na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych mogą ubiegać się o przyznanie przez Szefa Urzędu świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej.

Więcej informacji można uzyskać osobiście u pracowników socjalnych
w M-GOPS Kolbuszowa lub telefonicznie pod numerem 17 2271 133.

 

 

 


Udzielenie schronienia

 

Ustalenie statusu osoby bezdomnej

Osoba bezdomna to według art. 6 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania. 

W świetle obowiązujących przepisów do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały (art. 101 ust. 2 ustawy z o pomocy społecznej). W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki, właściwą miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania tej osoby na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenie  w miejscu pobytu. (art. 101 ust. 3,7 w/w ustawy).

 

Schronienie dla osoby bezdomnej w formie:

  1. Schronisko:

Schronisko dla osób bezdomnych świadczy usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu

i zapewnia:

- możliwość całodobowego przebywania w schronisku, w tym miejsce do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20ºC

- możliwość spożycia posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju

- skorzystanie z prysznica, wymiany odzieży, umożliwienie prania i suszenia odzieży

- dezynfekcję i dezynsekcję odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany

- informacje o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu

- usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności.

 

  1. Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi:
Schronisko dla osób bezdomnych świadczy usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu i zapewnia w szczególności:
- możliwość całodobowego przebywania w schronisku, w tym miejsce do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20ºC
- możliwość spożycia posiłku w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby – karmienie oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju
- skorzystanie z prysznica, wymiany odzieży, w miarę potrzeby pomoc w myciu, kąpaniu i ubieraniu, a także umożliwienie prania i suszenia odzieży
- opieka higieniczna. Zapewnienie usług opiekuńczych w wydzielonym pomieszczeniu lub pokoju mieszkalnym, 
- dezynfekcję i dezynsekcję odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany,
- niezbędna pomoc w załatwieniu spraw osobistych,
- zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,
- usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej.

 

  1. Noclegownia:

Noclegownia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach:

od 1 października do 31 marca od 1800 do 800

od 1 kwietnia do 30 września 2000 do 800

Noclegownia zapewnia:

- tymczasowe schronienie w postaci miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20oC

- możliwość spożycia posiłku i gorącego napoju

- możliwość skorzystania z prysznica oraz wymiany odzieży

- dezynfekcję i dezynsekcję odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany.

 

  1. Ogrzewalnia:

Ogrzewalnia świadczy usługi w okresie od 1 października do 30 kwietnia, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 1800 do 800 lub przez całą dobę – jeżeli na terenie gminy nie funkcjonuje noclegownia i zapewnia:

- możliwość ogrzania się w pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 18oC

- możliwość spożycia gorącego napoju

- możliwość wymiany odzieży

- dezynfekcję i dezynsekcję odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany.

 

Procedura kierowania osoby bezdomnej do schroniska dla bezdomnych

Każdorazowe umieszczenie w schronisku osoby bezdomnej, zagrożonej bezdomnością odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej przyznającej tymczasowe miejsce w schronisku dla bezdomnych, wydanej przez kierownika ośrodka pomocy społecznej.        

Wydanie decyzji jest poprzedzone złożeniem wniosku przez osobę bezdomną,   przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego (art.106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej)  oraz podpisaniem kontraktu socjalnego z osobą kierowaną do schroniska (art. 48a ust. 2 w/w ustawy). Kontrakt socjalny zawiera pracownik socjalny  zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej gminy ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały czyli ośrodka, który będzie wydawał decyzję. W przypadku, gdy osoba kierowana przebywa na terenie innej gminy,  wywiad środowiskowy przeprowadza ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby bezdomnej. Wywiad środowiskowy jest podstawą do sporządzenia kontraktu socjalnego, który podpisuje osoba bezdomna.

 

 

Odpłatność

Do ustalenia wysokości odpłatności za pobyt w schronisku przyjmuje się dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Przy ustalaniu opłaty za pobyt w schronisku stosuje się odpowiednio procentowe wskaźniki odpłatności określone w poniższych tabelach:

1)     Procentowe wskaźniki odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych:

Lp.

Dochód osoby skierowanej do schroniska w stosunku do kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1. pkt.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej

Procentowy wskaźnik odpłatności za pobyt w schronisku w stosunku do miesięcznego dochodu osoby skierowanej do schroniska

1.

do 100 %

nie więcej niż 30%

2.

powyżej 100% do 150%

powyżej 30% do 45%

3.

powyżej 150% do 200%

powyżej 45% do 60%

4.

powyżej 200% do 250%

powyżej 60% do 75%

5.

powyżej 250%

powyżej 75% do 80%

 

 

2)     Procentowe wskaźniki odpłatności za pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi:

Lp.

Dochód osoby skierowanej do schroniska w stosunku do kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1. pkt.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej

Procentowy wskaźnik odpłatności za pobyt w schronisku w stosunku do miesięcznego dochodu osoby skierowanej do schroniska

1.

do 100 %

nie więcej niż 50%

2.

powyżej 100% do 150%

powyżej 50% do 55%

3.

powyżej 150% do 200%

powyżej 55% do 60%

4.

powyżej 200% do 250%

powyżej 60% do 70%

5.

powyżej 250%

powyżej 70% do 80%

 

Odpłatność za pobyt w schronisku ustala się za okres miesiąca kalendarzowego.

Miesięczna opłata za pobyt w schronisku stanowi iloczyn miesięcznego dochodu osoby skierowanej do schroniska oraz procentowego wskaźnika odpłatności, o których mowa w powyższych tabelach.

W przypadku gdy pobyt osoby w schronisku nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, wysokość odpłatności oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni danego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

 

 

Kierowanie do noclegowni i ogrzewalni nie wymaga wydania decyzji administracyjnych.

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej (art. 48a ust. 5), w placówkach dla osób bezdomnych mogą przebywać „osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce”.

 

 

 

   Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz dużą ilością zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troska o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia  „Wspieraj Seniora”.
 
Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu  w związku z zagrożeniem  zarażenia się COVID- 19.
W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielana również seniorom poniżej 70 roku życia.
 
Usługa wsparcia polega w szczególności na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, m.in. w zrobieniu zakupów, opłaceniu rachunków, wyprowadzeniu psa.
 
Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej telefonicznie kontaktuje się z seniorem. Podczas kontaktu z seniorem pracownik  dokonuje weryfikacji w zakresie potrzeb i uprawnień do skorzystania ze wsparcia w szczególności: wieku seniora, możliwości uzyskania wsparcia ze strony rodziny, niekorzystanie z usług opiekuńczych. Po stwierdzeniu, że senior kwalifikuje się do udzielenia wsparcia w ramach Programu zostaje poproszony o przygotowanie listy zakupów (rachunków do opłacenia) i pieniędzy w odpowiedniej kwocie na zakupy czy rachunki. 
Każdorazowo pracownik  informuje o tym, że za zakupy w ramach Programu  senior płaci sam. 
Senior zostaje poinformowany kiedy i kto (z imienia i nazwiska) przyjdzie do niego udzielić pomocy oraz  zostaje poinformowany, że osoba, która przyjdzie posiada stosowne zaświadczenie, że świadczy pomoc w ramach Programu.
 
Zarówno osoba świadcząca pomoc, jak i senior zobowiązani są do ograniczenia czasu trwania kontaktu do niezbędnego minimum z zachowaniem dystansu oraz zasad ochrony osobistej w związku ze stanem epidemii.
Realizacja wsparcia w ramach Programu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej odbywa się 5 dni w tygodniu w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30. Zgłoszenia, które wpływają w weekendy rozpatrywane są od poniedziałku.
Pracownik Ośrodka Pomocy w Kolbuszowej każdorazowo przestrzega seniora przed osobami, które mogą podszywać się pod realizatorów Programu.
 
 
 

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
 


W budynkach przy Parafii Świętego Brata Alberta w Kolbuszowej został utworzony Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Nieodpłatnie można tam skorzystać  z różnorodnych form pomocy.
Numer telefonu do Punktu w Kolbuszowej - 530 380 330, całodobowy - 530 310 340.