gazowy dodatek

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem ziemnym mogą otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. oraz od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku, kiedy:

 • gospodarstwo domowe jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje źródła ogrzewania na paliwa gazowe, który zostały wpisany lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB,
 • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2 100 zł lub 1 500 zł na osobę, w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

W przypadku, kiedy wniosek składany jest:

 • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. - obowiązuje dochód z 2021 r,
 • od 1 sierpnia 2023 r.  do 31 lipca 2024 r. - obowiązuje dochód z 2022 r.
 • od 1 sierpnia 2024 r.   - obowiązuje dochód z 2023 r.

Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia pierwszego wniosku o refundację.

Refundacja podatku VAT nie będzie przysługiwać, w przypadku gdy:

 • paliwo gazowe służy jedynie do gotowania lub podgrzewania wody użytkowej,
 • kryterium dochodowe zostało przekroczone,
 • wnioskodawca nie jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, które dostarcza paliwa gazowe,
 • źródło ogrzewania zasilane paliwem gazowym nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB,
 • gospodarstwo domowe korzysta z miejskiej sieci ciepłowniczej lub kotła zasilanego LPG.

Co zrobić, żeby otrzymać tzw. dodatek gazowy?

 • złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania,
 • wnioskodawca to osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT,
 • przyznanie refundacji nie wymaga od organu wydania decyzji - informacja o rozstrzygnięciu sprawy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej , jeśli zostanie podany we wniosku, a jeśli nie zostanie wskazany, będzie możliwość osobistego odebrania tej informacji w urzędzie,
 • wysokość refundacji będzie odpowiadała tylko kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.

Sposoby złożenia wniosku:

 • na piśmie - osobiście w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych M-GOPS w Kolbuszowej, ul. Ruczki 3 (budynek dworca) – wyznaczeni pracownicy sprawdzą kompletność dokumentów, pomogą w razie problemów z uzupełnieniem wniosku oraz udzielą informacji,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wysyłka pisma ogólnego na skrzynkę ePUAP, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT (podpisanie pliku przy użyciu profilu zaufanego - , wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę. Podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/. Wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePUAP urzędu możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne;

Poprawnie złożony wniosek musi zawierać:

1) fakturę VAT dokumentującą dostarczenie paliw gazowych (UWAGA – musi to być faktura rozliczeniowa, ponieważ faktura prognozowana nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),

2) potwierdzenie opłacenia składanej faktury VAT.

 

Wnioski o refundację podatku VAT przyjmujemy:

 • do 30 września 2024 r. - w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • po 30 września 2024 r. - w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Jeśli wnioskodawca składa wniosek po 30 września 2024 r. to jedynie z fakturą, którą odbiorca otrzymał w ciągu ostatnich 30 dni.


Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe
należy składać oddzielnie za 2023  oraz za 2024 rok 

 Wniosek dotyczący refundacji z 2023 roku   Wniosek z załącznikami dot. refundacji z 2024 roku
   Załączniki do wniosku o refundację z 2023 roku:

 • załącznik nr 1, jeśli:

- składasz wniosek pierwszy raz, lub
- zmieniły się dane twojego gospodarstwa i jego członków,

 • załącznik nr 1A, jeśli osiągacie dochody inne niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypełnij odrębne oświadczenia dla siebie i każdego z członków gospodarstwa domowego
 • załącznik nr 1B, jeśli osiągacie dochody z gospodarstwa rolnego, wypełnij odrębne oświadczenia dla siebie i każdego z członków gospodarstwa domowego
 • załącznik nr 2, jeśli przekazana faktura obejmuje okres wykraczający poza 2023 rok,
 • załącznik nr 3, jeśli składasz wniosek po 29 lutego 2024 roku.

Jeżeli składasz swój wniosek po raz kolejny zaznacz to we wniosku, dołącz fakturę oraz dowód opłacenia – jeśli nie zmieniła się sytuacja Twojego gospodarstwa domowego nie musisz ponownie uzupełniać załączników.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz.2687 z póź. zm.)

 

  Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych