gazowy dodatek

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem ziemnym mogą otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku, kiedy:

 • gospodarstwo domowe jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje źródła ogrzewania na paliwa gazowe, który zostały wpisany lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB,
 • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2 100 zł lub 1 500 zł na osobę, w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

W przypadku, kiedy wniosek składany jest:

 • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. - obowiązuje dochód z 2021 r,
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. - obowiązuje dochód z 2022 r.

Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia pierwszego wniosku o refundację.

Refundacja podatku VAT nie będzie przysługiwać, w przypadku gdy:

 • paliwo gazowe służy jedynie do gotowania lub podgrzewania wody użytkowej,
 • kryterium dochodowe zostało przekroczone,
 • wnioskodawca nie jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, które dostarcza paliwa gazowe,
 • źródło ogrzewania zasilane paliwem gazowym nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB,
 • gospodarstwo domowe korzysta z miejskiej sieci ciepłowniczej lub kotła zasilanego LPG.

Co zrobić, żeby otrzymać tzw. dodatek gazowy?

 • złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania,
 • wnioskodawca to osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT,
 • przyznanie refundacji nie wymaga od organu wydania decyzji - informacja o rozstrzygnięciu sprawy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej , jeśli zostanie podany we wniosku, a jeśli nie zostanie wskazany, będzie możliwość osobistego odebrania tej informacji w urzędzie,
 • wysokość refundacji będzie odpowiadała tylko kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.

Sposoby złożenia wniosku:

 • na piśmie - osobiście w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych M-GOPS w Kolbuszowej, ul. Ruczki 3 (budynek dworca) – wyznaczeni pracownicy sprawdzą kompletność dokumentów, pomogą w razie problemów z uzupełnieniem wniosku oraz udzielą informacji,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wysyłka pisma ogólnego na skrzynkę ePUAP, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT (podpisanie pliku przy użyciu profilu zaufanego - , wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę. Podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/. Wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePUAP urzędu możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne;

Poprawnie złożony wniosek musi zawierać:

1) fakturę VAT dokumentującą dostarczenie paliw gazowych (UWAGA – musi to być faktura rozliczeniowa, ponieważ faktura prognozowana nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),

2) potwierdzenie opłacenia składanej faktury VAT.

Wnioski o refundację podatku VAT przyjmujemy:

 • do 29 lutego 2024 r. - w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • po 29 lutego 2024 r. - w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Jeśli wnioskodawca składa wniosek po 29 lutego 2024 r. to jedynie z fakturą, którą odbiorca otrzymał w ciągu ostatnich 30 dni.Wypełnij wniosek i dołącz do niego

 • załącznik nr 1, jeśli:

- składasz wniosek pierwszy raz, lub
- zmieniły się dane twojego gospodarstwa i jego członków,

 • załącznik nr 1A, jeśli osiągacie dochody inne niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypełnij odrębne oświadczenia dla siebie i każdego z członków gospodarstwa domowego
 • załącznik nr 1B, jeśli osiągacie dochody z gospodarstwa rolnego, wypełnij odrębne oświadczenia dla siebie i każdego z członków gospodarstwa domowego
 • załącznik nr 2, jeśli przekazana faktura obejmuje okres wykraczający poza 2023 rok,
 • załącznik nr 3, jeśli składasz wniosek po 29 lutego 2024 roku.

Jeżeli składasz swój wniosek po raz kolejny zaznacz to we wniosku, dołącz fakturę oraz dowód opłacenia – jeśli nie zmieniła się sytuacja Twojego gospodarstwa domowego nie musisz ponownie uzupełniać załączników.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz.2687)


PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2023

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5
  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 Prosimy o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 17 2271 133 wewn. 106 w godzinach pracy MGOPS w Kolbuszowej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

 

 


PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2023

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej informuje, że Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

 Prosimy o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 17 2271 133 wewn. 106 w godzinach pracy MGOPS w Kolbuszowej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

 

 

 

Na podstawie § 5 ust. 12 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie ogłasza się
Rekrutację uzupełniającą do „Dziennego Domu Pobytu Seniora”
w  Kolbuszowej.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w „Dziennym Domu Pobytu Seniora” w Kolbuszowej proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 a, w godzinach pracy Ośrodka: pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30, tel. 17 2271 133.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 08.08.2022 r. do 19.08.2022. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej oraz do pobrania ze strony internetowej  Ośrodka Pomocy w zakładce Dzienny Dom Pobytu Seniora – REKRUTACJA, a także na stronie Gminy Kolbuszowa oraz Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Mielcu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Dziennego Domu Pobytu Seniora w Kolbuszowej przy ul. Narutowicza 8, w godz. funkcjonowania placówki (8.00 – 16.00), podczas których będzie możliwość rozmowy z pracownikami Domu Seniora, zapoznania się z funkcjonowaniem placówki, a także obejrzenia obiektu.