weglowy

 

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2022 r., poz. 1692), zakładającą wypłatę 3000 zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym.

Podstawowym warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.


Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym.

Przez gospodarstwo domowe  rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą(gospodarstwo domowe jednoosobowe)
    lub
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące(gospodarstwo domowe wieloosobowe).


Prowadzenie wieloosobowego gospodarstwa domowego wiąże się ze wspólnym zamieszkiwaniem, gospodarowaniem (w tym wspólnym ponoszeniem kosztów paliwa czy wykonywaniem wspólnie obowiązków domowych) oraz pozostawaniem w faktycznym związku (współdziałanie w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb życiowych).

W celu wyjaśnienia wątpliwości w zakresie pojęcia wspólnego gospodarowania, spośród wielu przykładów wyjaśnień na gruncie orzecznictwa sądów, można przytoczyć fragment jednego z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego określającego definicję wspólnego gospodarowania: „Wspólnie gospodarować" oznacza wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego.

Cechami charakterystycznymi dla prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego może być udział i wzajemna ścisła współpraca w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu, niezarobkowanie i pozostawanie w związku z tym na całkowitym lub częściowym utrzymaniu osoby, z którą prowadzi się gospodarstwo domowe, a wszystko dodatkowo uzupełnione cechami stałości, które tego typu sytuację charakteryzują. Na okoliczność wspólnego gospodarowania składają się różne elementy, jak ponoszenie kosztów i opłat za mieszkanie, opieka udzielana w chorobie, wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, dysponowanie wspólnym dochodem z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb życiowych.”(I OSK 1483/16).

Wiele gospodarstw domowych w jednym budynku/lokalu

W przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych istotnym jest warunek samotnego zamieszkiwania i gospodarowania. Wobec tego nie można uznać, że w jednym lokalu mieszkalnym (bądź budynku jednorodzinnym) prowadzonych jest kilka jednoosobowych gospodarstw domowych.Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wzór wniosku został opublikowany w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. (poz. 1712) w sprawie wzoru wniosku i wypłatę dodatku węglowego.

Wnioski w formie papierowej można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Ruczki 3, 36-100 Kolbuszowa.

Wniosek można też wrzucić do skrzynki na korespondencję, umieszczonej przy wejściu do Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Obrońców Pokoju 21a,  w godzinach:

  • w poniedziałek  od 8.00 do 16.00
  • od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30


Wypełniony wniosek w formie papierowej można także wysyłać za pomocą Urzędów Pocztowych na adres Urzędu Miejskiego (ul. Obrońców Pokoju 21) lub M-G Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Obrońców Pokoju 21a, lub ul . Ruczki 3).

Datą złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

Wniosek można także składać  za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP na adres Ośrodka : /qdgfl4696w/SkrytkaESP

 
 

     WNIOSEK - DODATEK WĘGLOWY