WERYFIKACJA WNIOSKÓW O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO 


Minister Klimatu i Środowiska zobowiązał Gminy do starannej weryfikacji składanych wniosków o dodatek węglowy w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centalnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioskodawcom, którzy składają wnioski o dodatek węglowy, przedstawiając w nich nieprawdziwe informacje, grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

W przypadku stwierdzenia przez gminę, że wnioskodawca zamieścił we wniosku informacje niezgodne z tym stanem faktycznym, niezbędne jest zawiadomienie organów ścigania oraz odmowa wypłaty dodatku węglowego

 


 ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCA DODATKÓW WĘGLOWYCH

W dniu 20-09-2022 r. weszła w życie z Ustawa z dnia 15 września 2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zmieniająca zasady przyznawania dodatków węglowych.

Najważniejsze zmiany to:

  1. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

  2. Dodatek węglowy przysługuje osobie jeżeli źródło ciepła zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  3. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.